Każdy samochód dopuszczony do ruchu musi być zarejestrowany. Zarejestrowane muszą być nowe pojazdy zakupione w kraju, nabyte na rynku wtórnym, czyli już kiedyś rejestrowane przez poprzedniego właściciela, sprowadzone z zagranicy, a nawet pojazdy zabytkowe. Dopuszczone do ruchu są pojazdy zarejestrowane za granicą, ale tylko wtedy, gdy odpowiadają wymaganym warunkom technicznym i zostały zaopatrzone w tablice rejestracyjne z numerem, który składa się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument, który potwierdza dokonanie rejestracji.

Samochód sprowadzony z państwa spoza UE, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, jest dopuszczony do ruchu na 30 dni. Natomiast właściciel auta sprowadzonego z państwa Unii musi zarejestrować go w kraju w ciągu 30 dni.

Wniosek o rejestrację

Rejestracji samochodu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy miejscowo ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania właściciela. Gdy właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot składający się z wydzielonych jednostek organizacyjnych, to wówczas rejestracji dokonuje starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki. Natomiast wniosek o rejestrację składa wówczas upoważniony przez właściciela kierownik zakładu lub jednostki.

PRZYKŁAD: PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NA INNĄ OSOBĘ

Dotychczasowy właściciel ma prawo przenieść na inną osobę własność pojazdu. Musi jej wówczas przekazać dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.

W ciągu 30 dni właściciel zawiadamia starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu i zmianie stanu faktycznego, który wymaga zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym.

Oprócz wniosku o rejestrację potrzebne są też dokumenty. Wykaz ich zależy od tego, jaki samochód jest rejestrowany: nowy zakupiony w Polsce, zabytkowy, marki SAM, sprowadzony indywidualnie z zagranicy czy też przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, lub pojazd, który już był kiedyś rejestrowany w Polsce. Dokumenty do wniosku muszą być złożone w formie oryginału. Natomiast zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i aktualny odpis z KRS mogą być kopiami poświadczonymi notarialnie. Gdyby zaistniała potrzeba dołączenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, to wówczas należy przedłożyć również ich tłumaczenie na język polski zrobione przez tłumacza przysięgłego.

Potrzebne dokumenty

Przygotowując się do rejestracji, należy zgromadzić następujące dokumenty:

• dowód własności pojazdu, czyli umowę: sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, fakturę VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności. Zamiast dowodu własności można mieć dokument potwierdzający powierzenie pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu,

• kartę pojazdu, jeśli była wydana,

• wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej samochód z homologacji (jeżeli są wymagane),

• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeśli jest wymagane),

• dowód rejestracyjny (jeśli pojazd był już rejestrowany),

• dowód odprawy celnej przywozowej (jeśli był sprowadzony spoza UE) i jest rejestrowany po raz pierwszy,

• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w kraju, jeśli auto sprowadzono z państwa członkowskiego i jest rejestrowane po raz pierwszy,

• zaświadczenie potwierdzające zapłatę VAT od pojazdów sprowadzanych z Unii lub brak tego obowiązku,

• dowód wpłaty 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego do kraju albo oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, albo fakturę zawierającą takie oświadczenie, gdy samochód jest rejestrowany po raz pierwszy,

• dowód uiszczenia opłaty skarbowej, gdy został złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

PRZYKŁAD: WŁAŚCICIEL ZGUBIŁ DOWÓD REJESTRACYJNY

Właściciel zgubił dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu. Przed ponownym zarejestrowaniem samochodu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację zamiast tych dokumentów - zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji. Zaświadczenie potwierdza dane zawarte w ostatnim dokumencie, niezbędne do rejestracji.

Zawsze przy rejestrowaniu samochodu potrzebny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem właściciela.

Ważne!

Na wniosek właściciela samochód rejestruje właściwy miejscowo starosta i wydaje dowód rejestracyjny, zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną

Rejestracja czasowa

Właściciel może zarejestrować samochód tylko czasowo. Formalności dopełnia przed starostą właściwym miejscowo dla swojej siedziby lub miejsca zamieszkania. Starosta wydaje wówczas pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne.

PRZYKŁAD: CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU

Właściciel wystąpił z wnioskiem o czasowe wycofanie z ruchu samochodu. Decyzję wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji.

Pojazd można czasowo wycofać z ruchu na okres od dwóch do sześciu miesięcy. Jednorazowo można ten okres przedłużyć, ale nie powinien być dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku (licząc od dnia wycofania z ruchu). Pojazd musi mieć zapewniony postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania. Właściciel może sprzedać wycofany pojazd, przekazuje wówczas nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu i kartę pojazdu.

Czasowa rejestracja dokonywana jest na wniosek właściciela lub z urzędu. Właściciel może wystąpić o nią wówczas, gdy chce wywieźć auto za granicę lub w celu przejazdu samochodu z miejsca zakupu lub odbioru na terenie kraju, lub przejazdu związanego z koniecznością badania technicznego lub naprawy.

Oprócz tego czasowej rejestracji dokonuje się też na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części, w celu umożliwienia odpowiednich badań. Czasowej rejestracji dokonuje się na 30 dni z możliwością przedłużenia o dalsze 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Natomiast związana z przeprowadzeniem badań czasowa rejestracja może zostać dokonana na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Po upływie terminu, na jaki został samochód zarejestrowany czasowo, należy zwrócić pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne. Obowiązku tego nie ma właściciel, który wywiózł pojazd za granicę.