W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy właściciel do wniosku o rejestrację pojazdu dołącza:

● w przypadku pojazdu spoza UE – potwierdzenie dokonania odprawy celnej lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami niezbędny jest zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce tej odprawy,

● w przypadku pojazdu pochodzącego z UE dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami kwota tego podatku musi być wyszczególniona na fakturze,

● zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku. Nie dotyczy to zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, który wystawia na pojazd fakturę VAT.

Ponadto niezależnie od pochodzenia pojazdu należy dołączyć:

● dowód własności pojazdu,

● jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię KRS potwierdzającą prowadzenie przez zbywcę takiej działalności,

● dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu,

● tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,

● zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu. W przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru – wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z jej uzyskania,

● dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

● aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON,

● pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

● dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

● dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

Dokumenty sporządzone w języku obcym (np. dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji, dowód własności, dokumenty dotyczące badań technicznych) należy zgodnie z par. 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów dołączyć do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Obowiązek ten nie dotyczy dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA, posiadających dowody rejestracyjne, wydane w postaci zharmonizowanej. Dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydawanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju.

Ułatwienie to obejmie dokumenty, których wzór jest zgodny z unijną Dyrektywą 1999/37/WE z 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz.Urz. WE L 138 z 1 czerwca 1999 r. ze zm.). W przypadku aut ze starszymi dowodami rejestracyjnymi pozostanie konieczność ich tłumaczenia.

Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni.

Natomiast właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany do zarejestrowania pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Grzegorz Dąbrowski, Urząd Miasta w Sosnowcu