Wycinka drzew i krzewów na terenach wpisanych do rejestru zabytków będzie możliwa jedynie po zgodzie wojewódzkiego konserwatora zabytków - stanowi ustawa podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Nowelizacja porządkuje regulacje prawne dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z ustawą, wycinka drzew lub krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków odbywać się będzie na podstawie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, które wydawane będzie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Ustawa bowiem reguluje kwestie opłat i kar za prowadzenie wycinki wbrew przepisom.

Reklama

Nowe prawo stanowi, że prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, będzie wymagało zgody konserwatora zabytków.

Przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.