Przestawienie znaków w oznaczeniu działki to oczywista wadliwość, a tego rodzaju pomyłki mogą i powinny podlegać sprostowaniu. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując sprawę nakazu usunięcia odpadów z terenu budowy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu skargi jednego ze stowarzyszeń uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nakazującą – w terminie do 31 sierpnia 2016 r. – usunięcie odpadów pozostałych po budowie i remontach z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania; chodziło o działkę nr 627/9.
Z akt sprawy wynikało, że wcześniej decyzja SKO w całości uchyliła decyzję burmistrza Nysy z lutego 2016 r. i określiła w niej, że odpady należało usunąć z konkretnej działki do odpowiedniego miejsca składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie.
Czujne stowarzyszenie wyłapało jednak pomyłkę SKO, którą kolegium następnie szybko sprostowało postanowieniem. Według organizacji teren, którego dotyczyło postępowanie, ma faktycznie inne oznaczenie niż to wskazane w decyzji. Organ powinien wpisać działkę nr 672/9, a nie – jak wpisał – 627/9. Nie powinien też prostować decyzji, wydając postanowienie, gdyż taki błąd nie podlega sprostowaniu, a wskazuje na wadliwość decyzji i konieczność jej usunięcia z obrotu prawnego.
WSA przyznał rację organizacji i uchylił decyzję SKO. Wyjaśnił, że analiza decyzji kolegium pozwala na stwierdzenie, że jest ona dotknięta „oczywistą wadliwością” polegającą na rozbieżności między zawartym w niej rozstrzygnięciem (w sentencji decyzji) a uzasadnieniem. W ocenie sądu I instancji tego typu wadliwość decyzji administracyjnej nie może być usuwana postanowieniem organu w trybie sprostowania oczywistej omyłki.
Nie zgodziło się z tym SKO, dlatego zaskarżyło wyrok opolskiego sądu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA wyrokiem z 5 grudnia 2017 r. uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez wojewódzki sąd administracyjny.
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 113 par. 1 k.p.a., organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Z akt sprawy jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że nakaz dotyczy działki nr 672/9. Zatem w okolicznościach sprawy wadliwość decyzji ma charakter oczywisty, a tego rodzaju omyłki mogą i powinny podlegać sprostowaniu w trybie art. 113 par. 1 k.p.a.
Wyrok jest prawomocny.
Organ administracji publicznej może prostować w drodze postanowienia oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 5 grudnia 2017 r., sygn. akt II OSK 969/17.