17 czerwca 2017 roku w życie weszły zmiany przepisów wprowadzone przez nowelizację ustawy o przyrodzie i ochronie zabytków. Projekt przyjęty przez Sejm w kwietniu zakłada, że właściciel będzie zobligowany do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew o określonej wysokości i obwodzie ze swojej posesji. W innym przypadku zostanie obarczony administracyjną karą pieniężną.

Próba zapobiegnięcia masowej wycince drzew

Nowelizacja ustawy o przyrodzie i ochronie zabytków ma zapobiegać masowym wycinkom drzew. Częstotliwość tego zjawiska wzrosła bowiem za sprawą wcześniejszych zmian przepisów, które umożliwiały usunięcie każdego drzewo, bez względu na jego obwód, jeśli nie było to związane z działalnością gospodarczą. W efekcie dochodziło do usuwania roślin na ogromną skalę, nawet tych najbardziej wiekowych i stanowiących własność publiczną.

Wnioskodawcy, grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, podkreślali również, że nowelizacja zmierza do uporządkowania regulacji dotyczącej usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Jakich drzew dotyczy nowelizacja?

Zmiany w ustawie wiążą się przede wszystkim z nałożeniem obowiązku zgłaszania zamiaru wycięcia drzewa przez właścicieli nieruchomości, gdzie wspomniane rosną. Zapis dotyczy okazów, których obwód na wysokości 5 cm jest większy niż:

 • 80 cm – w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
 • oraz krzewów, których skupiska zajmują ponad 25 mkw. powierzchni.
 • Wycinka drzew: Gminy będą mogły objąć szczególną ochroną jabłonie

Zmiany w przepisach nie obejmują natomiast:

 • drzew i krzewów owocowych,
 • drzew i krzewów złamanych bądź przewróconych w efekcie czynników naturalnych, wypadku czy katastrofy,
 • drzew i krzewów wycinanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • krzewów oraz ich skupisk o powierzchni do 25 mkw.

Co po zgłoszeniu zamiaru wycinki?

Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew należy do kompetencji gminy. Przed jego wydaniem, organ jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin terenu, z których rośliny mają być usunięte. Celem tego działania ma być określenie gatunków oraz obwodów drzew na wysokości 5 cm. Ustalenia są spisywane w formie protokołu obowiązującego przez 6 miesięcy od momentu sporządzenia.

Na odrzucenie zgłoszenia wycinki gmina ma 14 dni od chwili oględzin. W tym terminie może wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Jeśli tego nie zrobi, właściciel ma prawo usunąć drzewo.

Ponadto, wprowadzony zostaje przepis, który mówi, że jeżeli po upływie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za ich wycinkę.

Jak dokonać zgłoszenia wycinki?

W zgłoszeniu usunięcia drzewa, które należy dostarczyć urzędowi gminy, powinny znajdować się:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, na której ma dojść do wycinki,
 • rysunek lub mapkę, które pozwolą zlokalizować drzewa na nieruchomości.

W sytuacji usuwania drzew z obszaru nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia rozpatruje wojewódzki konserwator zabytków.

Ile wynoszą opłaty za nielegalne usuwanie drzew?

Wysokość opłaty za usunięcie drzewa oblicza się, mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty dla danego gatunku. W przypadku krzewów należy pomnożyć daną stawkę i liczbę metrów kwadratowych powierzchni pokrytej usuwanymi okazami.

Nowelizacja z 17 czerwca 2017 roku wprowadza poniższe stawki dla 1 cm obwodu pnia na wysokości 130 centymetrów:

 • kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba – 12 złotych dla okazów z obwodem pnia do 100 cm, a 15 złotych w przypadku przekroczenia tej granicy,
 • brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła - z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan jadalny, kasztanowiec - pozostałe gatunki, klon czerwony klon jawor, klon zwyczajny, lipa metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna sumak, świerk, wiąz, wiśnia - z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi – 25- 30 zł w zależności od obwodu pnia,
 •  ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb - z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna – od 55 do 77 złotych,
 •  cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb - pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni – stawki na wysokości 170 i 210 złotych,
 •  pozostałe gatunki drzew – od 25 do 30 złotych.

Opłaty za usunięcie krzewów:

• dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata i świdośliwa kłosowa – 10 złotych za 1 mkw.,
• pozostałe gatunki krzewów – 40 złotych za 1 mkw.,
• lub 50 złotych, jeśli powierzchnia skupiska zajmuje ponad 100 metrów kwadratowych.