Rzecznicy patentowi stracą monopol na reprezentowanie stron w postępowaniach dotyczących wynalazków czy wzorów patentowych. W postępowaniach tych pełnomocnikami będą mogli być również adwokaci i radcowie prawni – wynika z projektu nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.).
Pomysł ten zgłaszało już wcześniej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale wypadł on z pakietu zmian mających poprawić otoczenia prawne działalności innowacyjnej. Teraz powraca w projekcie przedstawionym przez ministra rozwoju i finansów. Można się spodziewać, że wraz z nim powróci dyskusja między korporacjami prawniczymi. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych uważa, że adwokaci i radcowie prawni nie są przygotowani do reprezentowania przedsiębiorców w sprawach dotyczących wynalazków czy wzorów przemysłowych, gdyż brak im wiedzy technicznej i orientacji w systemie patentowym.
„Zrównanie uprawnień rzeczników patentowych, adwokatów i radców prawnych w postępowaniach przed Urzędem Patentowym może wpłynąć na zwiększenie dostępności pomocy prawnej dla przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, obniżenie kosztów tej pomocy oraz na rozwój sektora usług prawnych. Ograniczony dostęp do pomocy profesjonalnych pełnomocników zajmujących się prawem własności przemysłowej w Polsce, ze względu na stosunkowo małą liczbę rzeczników patentowych (ok. 900 osób), stanowi utrudnienie zgłaszania i utrzymywania ochrony tych praw” – argumentuje potrzebę wprowadzenia zmian MRiF.
Nowela jest obszerna i wprowadza sporo zmian w procedurze. Łatwiejsze niż dzisiaj ma być przedłużanie ochrony na znaki towarowe. Nie będzie już wymagało wydania decyzji, tylko wniesienia przez przedsiębiorców opłaty za kolejny okres ochronny. Co więcej, Urząd Patentowy sam będzie powiadamiał o zbliżającym się terminie zapłaty.
Doprecyzowane mają też zostać przesłanki powodujące, że znak towarowy nie podlega unieważnieniu. Wykluczone będzie wystąpienie z takim wnioskiem, jeżeli w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego ten wcześniejszy nie uzyskał jeszcze renomy czy wystarczająco odróżniającego charakteru, by możliwe było stwierdzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji