Brak możliwości zawarcia związku partnerskiego przez parę heteroseksualną nie ma charakteru dyskryminującego – wynika z orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Sprawa trafiła do ETPC z powodu heteroseksualnej pary, której odmówiono w Austrii zawarcia związku partnerskiego. Ta forma związku we wspomnianym kraju przewidziana jest bowiem tylko dla par homoseksualnych. Skarżący podnosili jednak, że byłaby ona dla nich bardziej przystępna ze względu na inne zasady zakończenia związku w porównaniu tradycyjnym małżeństwem. Para w skardze do ETPC wskazała, że w wyniku braku możliwości zawarcia związku partnerskiego naruszane jest ich prawo do życia prywatnego i rodzinnego, co jest niezgodne art. 14 w związku z art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Trybunał rozpatrując niniejszą sprawę nie zgodził się z argumentami skarżących. Stwierdził bowiem, że państwo austriackie parom jednopłciowym i różnopłciowym gwarantuje co do zasady takie sama prawa jeśli chodzi o uznanie i ochronę prawną związków. Jak argumentował ETPC, przepisy o związkach partnerskich w Austrii zostały wprowadzone w celu zagwarantowania osobom homoseksualnym możliwości prawnej formalizacji związku, co miało na celu zrównanie ochrony prawnej z parami heteroseksualnymi. ETPC zaznaczył, że skarżący nie wykazali, iż wybór konkretnej formy związku (małżeństwa lub związku partnerskiego) może wpływać na ich sytuację prawną. W podsumowaniu stwierdzono, że para nie może podnosić argumentu dyskryminacji i braku poszanowania prawa do życia, gdyż zawierając związek małżeński, poszczególnym jednostkom przysługuje taka sama ochrona prawna jak w związku partnerskim.

Podstawa prawna

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 26 października 2017 r., skarga nr 28475/12.