Wojewoda mazowiecki nie był uprawniony do wydania zarządzenia zastępczego zakazującego zgromadzenia publicznego zgłoszonego w trybie uproszczonym. Takiej możliwości nie przewidują bowiem obowiązująca przepisy prawa o zgromadzeniach – wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 listopada 2017 r.

W sprawie chodziło o zgromadzenie organizowane przez Dariusza Kornackiego, które miało odbyć się 10 listopada 2017 przy skwerze Hoowera w godzinach wieczornych. W tym czasie w okolicy obywa się tzw. miesięcznica smoleńska – wydarzenie to, zgodnie ze znowelizowaną ustawą, uzyskało status zgromadzenia cyklicznego, mającego priorytet przed innymi zgromadzeniami. Z tego właśnie powodu wojewoda mazowiecki zarządzeniem zastępczym z dnia 10 listopada 2017 r. zakazał odbycia zgromadzenia zgłoszonego przez Dariusza Kornackiego. Decyzja ta nie spodobała się organizatorowi, który wskazał w odwołaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie, że zarządzenie to zostało wydane bez podstawy prawnej, gdyż w przypadku organizacji zgromadzeń w trybie uproszczonym nie ma zastosowania art. 14 prawa o zgromadzeniach. Do odwołania przyłączyło się Miasto Stołeczne Warszawa, które wcześniej nie wydało żadnego aktu w tej sprawie – ani nie zakazało, ani nie wyraziło zgody na zgromadzenie, gdyż jak zostało to wskazane, przepisy nie uprawniały go do integrowania w zgromadzenia zgłaszane w trybie uproszczonym.

Sąd rozpatrując sprawę stwierdził, że uregulowane w art. 21-26 zgromadzenie charakteryzuje się mniejszym rygoryzmem i formalizmem, a jedyną przesłanką do zastosowana tego trybu jest fakt, że planowane zgromadzenie nie ze względu na swój zakres i liczebność nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym. Sąd podkreśla, iż właśnie z tego powodu w przepisach nie została przewidziana możliwość wydania decyzji przez organ gminy. Oznacza to, że możliwość zwołania i przeprowadzenia zgromadzenia w trybie uproszczonym nie jest w żaden sposób uzależniona od wydania jakiegokolwiek władczego aktu przez organy administracji publicznej. Jak wskazuje sąd, nie jest przede wszystkim możliwe wydanie decyzji o zakazie takiego zgromadzenia. Taka możliwość przewidziana została jedynie w stosunku zgromadzeń zgłaszanych w trybie zwykłym (art. 14 ustawy o zgromadzeniach).

Sąd stwierdził ostatecznie, że wojewoda mazowiecki nie było uprawniony do wydania zarządzenia zastępczego, gdyż takiej możliwości nie przewidują obowiązujące przepisy ustawy o zgromadzeniach. Zarządzenie to zostało przez sąd uchylone, jako sprzeczne z podstawowymi założeniami identyfikacyjnymi i określającymi odrębny charakter postępowania uproszczonego.

Podstawa prawna

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 11 listopada 2017, sygn. akt XXIV Ns 97/17