Minister sprawiedliwości, Wiesław Johann, przedstawiciel prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa, a także przedstawiciele asesorów sądowych oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zostali zaproszeni na spotkanie, które organizuje KRS. Ma się ono odbyć jutro. Tematem rozmów będzie aktualna sytuacja związana z wyrażeniem przez radę sprzeciwu wobec powierzenia obowiązków sędziego 265 asesorom sądowym powołanym przez MS.
Spór między KRS a ministrem sprawiedliwości dotyczy przede wszystkim tego, czy przekazana radzie dokumentacja dotycząca asesorów zawierała braki formalne (m.in. brak zaświadczeń o stanie zdrowia). Resort stoi na stanowisku, że o żadnych brakach nie może być mowy, gdyż – jak podkreślił w korespondencji z radą – asesorzy musieli takie zaświadczenie przedstawić już na etapie wstępowania do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. I nie ma tu znaczenia fakt, że było to kilka lat temu, a zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1293 ze zm.) tego typu dokumenty ważne są jedynie 12 miesięcy. „Przepis stanowi wyłącznie o możliwości »wykorzystania« (tj. przedstawienia) zaświadczenia, lecz nie ustanawia domniemania, że po upływie 12 miesięcy osoba, legitymując się zaświadczeniem, nie jest zdolna do pełnienia obowiązków sędziego” – czytamy w piśmie do przewodniczącego KRS podpisanym przez Łukasza Piebiaka, wiceministra sprawiedliwości.
Wobec powyższego nie dziwi, że minister sprawiedliwości zapowiedział już wczoraj, że w spotkaniu organizowanym przez KRS udziału nie weźmie.
W dyskusji uczestniczyć za to będą z całą pewnością przedstawiciele SSP „Iustitia”. Bowiem to stowarzyszenie zaapelowało w weekend o rozpoczęcie rozmów w szerszym gronie zmierzających do znalezienia wyjścia z tej sytuacji. Jednocześnie Iustitia zasugerowała, że jeżeli jedyną przyczyną wyrażenia przez KRS sprzeciwu był brak zaświadczeń to należałoby rozważyć możliwość ponownego rozpoznania sprawy przez radę. Przewiduje to bowiem ustawa o KRS (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 976 ze zm.).