Można będzie ubiegać się o zwrot udziału w przejętej na cel publiczny nieruchomości, która stała się zbędna. Tak wynika z opublikowanego właśnie projektu zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.Inicjatywa legislacyjna Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest podyktowana koniecznością wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 26/14). Ten bowiem uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).
Zgodnie z tym przepisem, jeżeli nieruchomość przed wywłaszczeniem jej na cele publiczne miała więcej niż jednego właściciela lub po jego śmierci prawo do niej nabył więcej niż jeden spadkobierca, to wszystkie te osoby muszą wyrazić zgodę na ubieganie się o jej zwrot. Nie było bowiem możliwości ubiegania się o zwrot udziału przysługującego konkretnej osobie.
Projekt ma to zmienić. Dzięki nowelizacji każdy poprzedni współwłaściciel lub jego spadkobierca będzie mógł samodzielnie, niezależnie od pozostałych uprawnionych, żądać zwrotu przysługującego mu części wywłaszczonej nieruchomości. W takiej sytuacji starosta będzie miał obowiązek poinformować pozostałe uprawnione osoby o wszczęciu procesu restytucyjnego. Te będą miały trzy miesiące na przystąpienie do postępowania. Osoby, które nie dochowają tego terminu, będą musiały liczyć się z wygaśnięciem przysługującego im roszczenia.
Ponadto projekt przewiduje, że prawo do ubiegania się o zwrot nieruchomości wywłaszczonej na cele publiczne będzie przysługiwało przez 20 lat liczonych od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Zdaniem autorów projektu wpłynie to na zwiększenie pewności co do stanu prawnego nieruchomości. Dzięki ograniczeniu w czasie prawa dochodzenia zwrotu wyeliminowane zostaną przedłużające się wątpliwości co do możliwości gospodarowania nieruchomością przez właściwy organ. W uzasadnieniu projektu czytamy również, że zmiana ta pozwoli, w przypadku przedłużającej się bierności byłych właścicieli lub ich spadkobiercy, przeznaczyć nieruchomości niewykorzystane na cel publiczny wskazany w decyzji o wywłaszczeniu na realizację innego celu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień