W ustawach regulujących działalność adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy mają zostać zawarte przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Nie ma jednak mowy o bezrefleksyjnym wprowadzaniu do działalności korporacji całości postanowień obowiązującego już rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych prawa o ochronie danych osobowych. Niezbędne ograniczenia zostały zawarte w projektowanych przepisach, których autorem jest Ministerstwo Cyfryzacji.
Mowa tu o projekcie ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych. Przewiduje on m.in. określenie, jakie instytucje funkcjonujące w ramach określonej korporacji i na potrzebę jakich celów będą administratorami danych. Obowiązek uregulowania tej materii wynika z ww. przepisów unijnych. Przykładowo status administratora będzie miał minister sprawiedliwości, jeśli przetwarzanie wiązać się będzie z kontrolą uchwał organów adwokatury bądź samorządu radców prawnych czy też notariuszy. Będą go również miały Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka bądź Krajowa Rada Notarialna, w przypadku kiedy dane osobowe przetwarzane będą na potrzebę postępowań dyscyplinarnych. Jako administratorów przepisy definiują też pojedynczych radców prawnych, adwokatów i notariuszy, jeśli przetwarzać będą dane w ramach wykonywanego zawodu.
Ograniczenia w zastosowaniu przepisów rozporządzenia unijnego dotyczyć mają m.in. spełniania obowiązku informacyjnego czy też żądania ograniczania przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą. Potrzeba zwolnienia korporacji od tych obowiązków znajduje swoje źródło m.in. w konieczności zapewnienia prawidłowego toku postępowań prowadzonych przez te korporacje.
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach