Postanowił tak wczoraj Senat, wnosząc poprawki do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwalonej przez Sejm.

Korekty proponowane przez izbę wyższą są bardzo korzystne dla spółdzielców, za to niekorzystne dla prezesów betonowych molochów. W praktyce niemożliwe będzie już przyjmowanie w poczet spółdzielców tzw. członków oczekujących. Czyli osób niemieszkających na danym terenie, których jedynym celem jest głosowanie podczas walnych zgromadzeń zgodnie z wolą prezesa. 

Etap legislacyjny

Senat wniósł poprawki