Rozporządzenie, na którego brak zwróciliśmy uwagę kilka dni temu, zostanie lada dzień opublikowane – zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości. I podkreśla, że o jakimkolwiek zaniechaniu ze strony urzędników nie może być mowy.
Niewłaściwa jest praktyka niektórych sądów. Póki bowiem istnieje ustawowy wymóg dostarczenia oświadczenia w danej kwestii, a udostępniony wzór nie przewiduje stosownego pola, należy je po prostu dołączyć do wniosku na zwykłej kartce papieru. Jeśli więc sądy rejestrowe nie chcą przyjmować żadnych pism poza samym wypełnionym formularzem, postępują – zdaniem MS – wbrew regulacjom ustawy o KRS (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700).
Przypomnijmy, od 1 czerwca 2017 r. zgodnie z dodanym art. 19c ustawy o KRS we wniosku o wpis należy wskazać, czy jest się cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.). Ministerstwo przygotowało w maju projekt w sprawie określenia nowych wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do KRS. Akt ten miał być opublikowany 1 czerwca, ale tak się nie stało. A w sądach rejestrowych wykształciły się dwie praktyki. Część postanowiła przyjmować niekompletne wnioski i udawać, że braków nie ma. Inne oczekują dołączenia do składanego na formularzu wniosku oddzielnego oświadczenia na piśmie.
W ocenie MS jedyną właściwą praktyką jest ta druga.
– Przepis w żaden sposób nie odwołuje się do formularzy, a zatem wykonanie określonego w art. 19c ustawy o KRS obowiązku może bez jakichkolwiek przeszkód polegać na złożeniu przez wnioskodawcę pisemnego oświadczenia dołączonego do wniosku – informuje nas resort. Ale jednocześnie obiecuje, że lada moment zostanie opublikowane rozporządzenie z nowymi wzorami, więc nie będzie już potrzeby dołączania oddzielnych oświadczeń. Ministerstwo uważa też, że nie będzie powodu, by sądy rejestrowe zwracały wnioski złożone na starych formularzach, które będą rozpatrywane już podczas obowiązywania nowych przepisów.