Dziś ruszają prace komisji weryfikacyjnej. Po zeszłotygodniowych głosowaniach w Sejmie, ciało, które ma badać prawidłowość zwrotów warszawskich nieruchomości ma już pełny skład. Na wakujące miejsce izba niższa parlamentu wybrała Pawła Rabieja. Był to drugi z kandydatów zgłoszony przez klub poselski Nowoczesna. Pierwszy – Jerzy Meysztowicz – nie uzyskał wymaganej większości głosów. Prócz przedstawicieli Nowoczesnej w komisji zasiadać będzie czterech reprezentantów PiS oraz po jednym PO, PSL oraz klubu Kukiz’15. Pracom gremium będzie przewodzić wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
– Dziś odbędzie się pierwsze niejawne posiedzenie komisji z możliwością podejmowania wszelkich uchwał – informuje Sebastian Kaleta, członek komisji weryfikacyjnej z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości.
Jaki jest plan działania i zwroty których nieruchomości pójdą na pierwszy ogień?
– Nie ujawniamy propozycji do momentu, gdy komisja się zbierze – odpowiada Kaleta.
Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 718 ze zm.), komisja przeprowadza z urzędu czynności sprawdzające w celu stwierdzenia, czy w związku z wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej istnieją podstawy do wszczęcia postępowania rozpoznawczego. Jeśli uprawdopodobnione zostanie, że zwrot danej nieruchomości był wadliwy, wydane zostaje postanowienie o wszczęciu postępowania, o czym powiadamiane będą również strony (np. poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej).psav_speclinkarea
W toku postępowania rozpoznawczego komisja będzie przeprowadzać rozprawy. Te zaś mają być co do zasady jawne. Natomiast posiedzenia wyznaczone poza rozprawą – tak, jak to dzisiejsze – będą odbywały się za zamkniętymi drzwiami (chyba że przewodniczący zarządzi inaczej).
Po przeprowadzeniu postępowania rozpoznawczego dotyczącego określonej nieruchomości komisja będzie mogła wydać decyzję administracyjną, w której:
· utrzyma w mocy wydaną wcześniej decyzję reprywatyzacyjną;
· uchyli decyzję reprywatyzacyjną w całości albo w części i orzeknie co do istoty sprawy;
· uchyli decyzję reprywatyzacyjną w całości i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał;
· w razie gdy decyzja reprywatyzacyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne, stwierdzi wydanie tej decyzji z naruszeniem prawa i wskaże okoliczności, z powodu których nie można jej uchylić;
· umorzy postępowanie rozpoznawcze.
Komisja będzie miała również prawo m.in. wpisywać ostrzeżenia w księdze wieczystej nieruchomości, której zwrot prześwietla, a także zawieszać postępowania administracyjne oraz sądowe dotyczące decyzji reprywatyzacyjnych (nawet te toczące się przed Sądem Najwyższym).
Od rozstrzygnięć komisji przysługiwać ma skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie, ewentualnie, do NSA. Wcześniej strony będą mogły zwrócić się też o ponowne rozpoznanie sprawy.