„Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień uznany przez ustawę za wolny od pracy, czynność można wykonać następnego dnia” – tak w ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej powinien brzmieć par. 3 art. 123 kodeksu postępowania karnego.
Według rady zmiana nie tylko ułatwi pracę pełnomocnikom, ale i zharmonizuje zasady kierowania pism do sądów. Dziś bowiem w procedurze karnej sobota – jeśli chodzi o skutki wniesienia pism – zrównana jest z dniem pracującym.
Nie jest to zaś zgodne chociażby z planowanymi zmianami w innych polskich kodyfikacjach. „Obecnie do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1183), gdzie procedowana jest m.in. zmiana kodeksu postępowania w tym zakresie polegająca na zrównoważeniu sobót z dniami ustawowo wolnymi od pracy” – wskazują w piśmie skierowanym do Sejmu adwokaci Dariusz Goliński oraz Karol Pachnik, pełnomocnicy prezesa NRA ds. legislacji.
Reklama
Prawnicy przypominają w nim, że do czasu nowelizacji przepisu kwestia uznawania soboty jako dnia równorzędnego z ustawowo wolnym od pracy została ustalona przez sądownictwo administracyjne. Mowa tu o uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2011 r., sygn. akt I OPS 1/11.
NSA wskazał w niej, że ustawodawca w innych procedurach wyraźnie zastrzegł, iż w przypadku, gdy termin upływa w sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu wolnym od pracy (a uczynił tak m.in. w art. 83 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Oznacza to jednak tylko tyle, że w tych procedurach usunięte zostało źródło wątpliwości interpretacyjnych. Powyższe – zdaniem sądu – nie mogło natomiast stanowić argumentu przemawiającego za stanowiskiem, że „wolą ustawodawcy było przyjęcie takiego unormowania, aby w ogólnym postępowaniu administracyjnym sobota nie była traktowana jako dzień ustawowo wolny od pracy”.

Reklama
Przedstawiciele NRA podnoszą, że analogiczne rozwiązania przyjęte zostały w art. 12 par 5 ustawy – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) i wspomnianym już art. 83 par. 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 718). Nie zapominając o kodeksie cywilnym, którego art. 115 zyskał nową redakcję na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255). Przez co od nowego roku sobota uznawana jest za dzień równorzędny z dniem wolnym od pracy.
Najwyższy więc czas, by obecnie właściwie zmodyfikować kodeks postępowania karnego. „Takie działanie spowoduje, że ustawy regulujące procedurę postępowania przed sądami oraz organami w zakresie liczenia terminu do wniesienia środków ochrony prawnej będą jednolite, co spowoduje poprawę jakości prawa” – puentują prawnicy.