Prowadzenie samochodu bez zdanego egzaminu na prawo jazdy może wiązać się z przykrymi dla nas konsekwencjami. Grzywna za brak odpowiednich uprawnień wynieść może nawet 5 tys. zł.

Prowadzenie pojazdu przez osobę, która nigdy nie posiadała uprawnień do kierowania stanowi naruszenie określone w art. 94§1 Kodeksu wykroczeń. Na jego podstawie ukarani możemy zostać grzywną nawet do 5 tys. zł. Co więcej, sąd dodatkowo może orzec zakaz prowadzenia pojazdów. To jednak nie koniec problemów.

- W przypadku kontroli drogowej kierujący bez uprawnień musi się również liczyć z usunięciem pojazdu z drogi na koszt właściciela, chyba, że w pojeździe znajduje się osoba posiadająca uprawnienia, której można przekazać pojazd – wyjaśnia mł. asp. Antoni Rzeczkowski z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.

Przepisy te stosuje się niezależnie od środku transportu, którym się poruszamy. Podobnie karana będzie więc jazda motocyklem bez posiadania prawa jazdy kategorii A, jak i samochodem osobowym - bez posiadania prawa jazdy w kategorii B.

Znacznie surowsze konsekwencje prawne poniesie osoba, w stosunku do której została wydana decyzja właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Czyn ten stanowi bowiem przestępstwo określone w art. 180a Kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Podobnie ukarany zostanie kierowca, który popełnił wcześniej wykroczenie i przestępstwo, za które orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów, a do tego zakazu się nie zastosował. Odpowiadać będzie wtedy za naruszenie art. 244 Kodeksu karnego, co zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowe konsekwencje poniesie natomiast osoba, która naruszając powyższe przepisy wykonuje zawód związany z przewozem osób (np. taksówkarz).

- Wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami stanowi podstawę do cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. W stosunku do takiego kierującego, poza odpowiedzialnością za popełnione wykroczenie lub przestępstwo, zostanie również wszczęte postępowanie administracyjne z przepisów Ustawy o transporcie drogowym. Za wykonywanie przewozu bez licencji grozi kara 8 000 zł. – tłumaczy Rzeczkowski.

Mandat za brak dokumentów

W dalszym ciągu brak posiadanego przy sobie dokumentu stwierdzającego uprawnienie kierowcy do prowadzenia pojazdu karany jest grzywną w postaci mandatu karnego. Kierujący, który na polecenie funkcjonariusza nie przedstawi prawa jazdy, zostanie ukarany mandatem w wysokości 50 zł. Kolejne grzywny w takiej samej wysokości będą nakładane za brak dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu, czy dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Jak wynika z danych przekazanych przez Komendę Główną Policji, w 2016 roku policjanci ujawnili 25 657 czynów określonych w art. 94§1 KW i 10 616 czynów określonych w art. 180a KK.