Gdy tocząca się w sądzie sprawa ciągnie się zbyt długo - można wnieść skargę na przewlekłość postępowania. W razie uznania racji wnoszącego skargę sąd może zlecić sądowi rozpoznającemu przewlekle sprawę podjęcie określonych czynności w wyznaczonym terminie. Na żądanie sąd może przyznać odpowiednią sumę pieniężną (zadośćuczynienie) w wysokości od 2 000 do 20 000 zł.

Sądem właściwym do rozpatrywania takiej skargi jest sąd przełożony, przed którym toczy się postępowanie. W sytuacji jednak, gdy skarga toczy się przed sądem rejonowym i okręgowym postępowanie to toczy się przed sądem apelacyjnym. Sąd ten właściwy będzie również wtedy, gdy postępowanie jest rozpatrywane przed sądem okręgowym i apelacyjnym.

W przypadku, gdy sprawa toczy się przed sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym, wtedy też skarga będzie rozpatrywana przed tym drugim sądem.

Sąd okręgowy będzie rozstrzygał jednak skargi na przewlekłość postępowań dotyczących wykonania orzeczenia sądowego. Przy procedurze egzekucyjnej właściwy będzie sąd okręgowy w którego okręgu ma miejsce postępowanie. Jeżeli zaś egzekucja jest prowadzona łącznie w dwóch okręgach, wtedy też właściwy będzie sąd w którego okręgu dokonano pierwszej czynności.

Reklama

Jak mówi ustawa: "Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty albo czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania."

Kto może wnieść skargę?

Uprawnionym do wniesienia skargi jest:
1) w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - strona;
2) w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - strona;
3) w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - strona lub wnioskodawca;
4) w postępowaniu karnym - strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną;
5) w postępowaniu cywilnym - strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania;
6) w postępowaniu sądowo-administracyjnym - skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony;
7) w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego - strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.


Co musi zawierać skarga na przewlekłość postępowania?

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania powinna zawierać:

• tytuł pisma (skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania);

dane osobowe (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania);

• oznaczenie sądu, do którego pismo wnosisz;

• żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy;

• przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie;

• ewentualnie – żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności;

• ewentualnie – żądanie zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wypadek uwzględnienia skargi, od 2000 do 20 000 zł;

• podpis, ewentualnie podpis pełnomocnika;

• załączniki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (zobacz tekst ujednolicony)