Komunikaty sądów i komorników wkrótce przestaną pojawiać się w gazetach. Będą zamieszczane tylko w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronach resortu sprawiedliwości i sądów.
– Funkcja informacyjna prasy stała się fikcją. Nie mówiąc już o tym, że publikowanie w niej ogłoszeń bardzo dużo kosztuje – słyszymy od przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort liczy, że nowe zasady zamieszczania komunikatów sądowych i komorniczych jednocześnie pozwolą na dotarcie do szerszego kręgu zainteresowanych niż było do tej pory. Zwłaszcza biorąc pod uwagę spadek liczby wydań drukowanych prasy. – Obecnie osoba, której dotyczy toczące się postępowanie, na 99 proc. się o nim nie dowie. Internet jest w tym znacznie bardziej skuteczny – przekonuje resort.
Reklama
Zmianę praktyki publikowania ogłoszeń przez sądy i komorników przewiduje przygotowywany przez MS projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Oprócz tego proponowana ustawa ureguluje też kwestię ochrony informacji niejawnych w sprawach cywilnych i przed sądami administracyjnymi, w tym sposób postępowania w przypadku przeprowadzania dowodu z zeznań świadków zobowiązanych do zachowania tajemnicy oraz zwalniania z niej. Konieczność odrębnego unormowania tej problematyki wynika z ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167). O ile obowiązek ten został zrealizowany w przypadku procesu karnego, o tyle w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym, nadal istniała luka.
Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Sprawiedliwości, nowe przepisy k.p.c. dotyczące zasad ochrony informacji niejawnych zawartych w aktach spraw sądowych mają być wzorowane na regulacjach k.p.k. Przewidują one m.in., że osoby zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zaklasyfikowanych jako „tajne” lub „ściśle tajne” mogą być przesłuchiwane w tej kwestii tylko za zgodą organu przełożonego. W przypadku zaś materiałów niejawnych opatrzonych klauzulą „zastrzeżone” lub „poufne” bądź informacji objętych tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodu odmowa złożenia zeznań jest dopuszczalna, chyba że sąd lub prokurator uzna, że zwolnienie z obowiązku zachowaniu poufności jest niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości (od postanowienia organu przysługuje wówczas zażalenie). Co więcej, zgodnie z przepisami procedury karnej nie jest rejestrowany przebieg rozprawy, która odbywa się za zamkniętymi drzwiami ze względu na możliwość ujawnienia informacji poufnych, o ile nie da się zapewnić odpowiedniej ochrony przed ich wyciekiem.
Etap legislacyjny
Projekt przed konsultacjami społecznymi