Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m stawiane między działkami prywatnymi i drogami wewnętrznymi nie wymagają żadnych formalności urzędowych.
Chciałbym jak najszybciej tej zimy zająć się ogrodzeniem działki i zagospodarowaniem posesji. Planuję zorganizować plac zabaw dla dzieci, postawić altankę, a może nawet zbudować fontannę – pisze pan Mirosław. – Czy takie inwestycje wymagają pozwolenia albo innych formalności? Nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi w gminie.
Urzędnicy gminy mogli nie znać odpowiedzi na pytania pana Mirosława, ponieważ takie sprawy załatwia się w starostwie (ewentualnie w urzędzie miasta dla nieruchomości położonych na terenie miasta na prawach powiatu).
Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m stawiane między działkami prywatnymi i drogami wewnętrznymi (niezaliczonymi do dróg publicznych), nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Są one konieczne, jeśli parkan będzie postawiony od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych, a także wtedy, kiedy będzie wyższy niż 2,2 m (bez względu na usytuowanie). Zatem jeśli pan Mirosław planuje ogrodzenie wyższe od 2,2 m, niezależnie od tego, z jakiego materiału będzie wykonane, albo jego działka przylega do drogi bądź ulicy, musi złożyć w starostwie zgłoszenie zamiaru budowy. Jest ono bezpłatne i składa się je do urzędu właściwego ze względu na położenie posesji, na której będą wykonywane prace.
Do zgłoszenia robót budowlanych należy dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością i zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy oraz – w zależności od sytuacji – szkic planowanego ogrodzenia, mapę z naniesionym jego przebiegiem, projekt zagospodarowania działki czy zgodę zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.
Ogrodzenie, które chcemy postawić, nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zabronione jest więc umieszczanie poniżej 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła czy innych podobnych wyrobów i materiałów. Szerokość bramy (w świetle) powinna wynosić 2,4 m, a szerokość furtki – 0,9 m, zaś bramy i furtki w tym ogrodzeniu nie mogą się otwierać na zewnątrz działki.
Natomiast żadnych formalności nie wymaga ustawienie lub zbudowanie tzw. obiektów małej architektury. Zalicza się do nich właśnie pergole, altanki, posągi, wodotryski, huśtawki, i inne urządzenia służące rekreacji, a także kapliczki albo figury. Podobnie śmietniki i inne obiekty służące utrzymaniu porządku.
Podstawa prawna
Art. 3, art. 29–31 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290). Par. 41–43 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).