statystyki

Prof. Gersdorf: Projekt PiS uderza w niezależność Trybunału. Stan niezgodności z konstytucją zostanie pogłębiony

17.12.2015, 13:50; Aktualizacja: 17.12.2015, 18:54
W ocenie prof. Gersdorf, autorzy projektu nie uwzględniają "ewidentnego braku aksjologicznego uzasadnienia dla orzekania w pełnym składzie

W ocenie prof. Gersdorf, autorzy projektu nie uwzględniają "ewidentnego braku aksjologicznego uzasadnienia dla orzekania w pełnym składzieźródło: Materiały Prasowe

W czwartek w Sejmie odbyło się burzliwe pierwsze czytanie złożonego we wtorek wieczorem projektu PiS nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zwanej przez ten klub "naprawczym" projektem porządkującym sytuację w TK.

Reklama


Reklama


Opinię I prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf, a także Biura Analiz Sejmowych opublikował Sejm na swoich stronach internetowych.

"Ustrojowa pozycja Trybunału jest jedną z niewielu gwarancji zapobiegających w państwie dyktatowi większości. Z tego też powodu trudno wyobrazić sobie, że państwo, w którym funkcja orzekania o hierarchicznej zgodności prawa nie będzie realizowana, będzie zdolne wypełniać standardy nowoczesnego demokratyzmu" - czytamy w piśmie Gersdorf.

Podkreśla ona, że spełnianie przez Trybunał zadania orzekania o zgodności prawa z konstytucją wymaga jego niezależności, gwarantowanej mu wprost w ustawie zasadniczej. "Lektura ocenianego projektu wskazuje jednak na to, że ingeruje on w tę niezależność w tym sensie, iż zmierza do utrudnienia czy wręcz uniemożliwienia Trybunałowi wykonywania jego funkcji. Stan niezgodności obowiązującej ustawy o TK z Konstytucją w zakresie statusu sędziego zostanie niestety przez projekt pogłębiony" - uważa SN, wskazując, że projekt ma uchylić dotychczasową ustawową zasadę wyłaniania sędziów i przeniesienie jej do regulaminu Sejmu. Stanowi to, jej zdaniem, "zdeprecjonowanie jawnej i demokratycznej procedury określonej w ustawie".

"Obsada stanowisk sędziowskich stanowi niekwestionowaną decyzję polityczną, ale ograniczoną wartościami konstytucyjnymi. Projekt zmierza natomiast do zapewnienia niczym nieskrępowanej swobody decyzyjnej parlamentowi, co pozostaje w sprzeczności z Konstytucją. Sędzia nie jest, i nie może być, osobą zaangażowaną politycznie i od polityki zależną; tę funkcję powinno znamionować całkowite oddanie wartościom takim, jak sprawiedliwość, wolność i prawa jednostki, dobro wspólne i humanizm" - zauważyła prof. Gersdorf.

Krytycznie ocenia ona założenie z projektu, że w większości spraw Trybunał miałby orzekać w pełnym składzie, czyli co najmniej 13 sędziów (dziś liczy się go od 9 sędziów TK wzwyż), a orzeczenia pełnego składu miałyby zapadać większością 2/3 głosów. "Z projektem w tym zakresie niepodobna się zgodzić. Oznacza on potencjalne, ogromne opóźnienia, a faktycznie paraliż funkcjonowania TK" - uważa I prezes SN.

"Przy zachowaniu konstytucyjnej liczby 15 sędziów i samego istnienia tego ciała Trybunał nie będzie bowiem w stanie rozpoznać wszystkich wpływających do niego spraw w rozsądnym terminie. Trudno to rozpatrywać w innych kategoriach, niż rażące naruszenie praw i wolności obywatelskich, w tym prawa do sądu, które faktycznie przestaną być chronione instytucją skargi konstytucyjnej. Trybunał nie będzie również zdolny współdziałać z sądami, wyposażonymi w kompetencję kierowania pytań prawnych; pytania takie albo nie będą kierowane w ogóle, albo będą oczekiwały na rozpoznanie z oczywistym skutkiem w postaci braku rozpoznania sprawy według standardu Konstytucji. Dotyczy to także około 150 spraw zawisłych przed TK" - czytamy w jej piśmie.

W ocenie prof. Gersdorf, autorzy projektu nie uwzględniają "ewidentnego braku aksjologicznego uzasadnienia dla orzekania w pełnym składzie, szczególnie w sprawach mniejszej wagi", np. zgodności rozporządzeń z ustawami. Przede wszystkim jednak wymóg ferowania rozstrzygnięć większością 2/3 głosów jest jej zdaniem "ewidentnie niezgodny z art. 190 ust. 5 Konstytucji", który mówi o wyrokach podejmowanych "większością głosów". "Ilekroć bowiem ustawa posługuje się (pojęciem) "większość" bez dodatkowego określenia, rozumie się przez to zwykłą większość głosów. (...) Ustawa nie może określić tej większości w taki sposób, ze pozbawi to Trybunał możliwości efektywnego orzekania" - podkreśliła.

Za "kwestię dyskusyjną" uznaje ona skreślenie artykułu ustawy o TK, który przewiduje możliwość pociągnięcia sędziego Trybunału do odpowiedzialności dyscyplinarnej za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli uchybił obowiązkowi piastowanego urzędu państwowego lub okazał się niegodny urzędu sędziego Trybunału. Taką zmianę uznała ona za "przejaw braku konsekwencji systemowej", bo możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej za to samo nadal przewidują ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o ustroju sądów powszechnych i wojskowych. "Brakuje zatem uzasadnienia dla przyjęcia tak istotnego zróżnicowania statusu sędziów. W szczególności nie przekonuje argument, iż to "Sejm ocenia postawę i zachowanie kandydata przed wyborami i podejmuje akceptację poprzez akt wyboru" - uznała.

Jak zauważa, nie da się wykluczyć, że okoliczności wskazujące na popełnienie deliktu przed wyborem sędziego nie będą znane w momencie dokonywania wyboru przez Sejm i ujawnią się dopiero w czasie sprawowania tego urzędu. "Wymóg nieskazitelności charakteru jest tak samo aktualny i ważki w odniesieniu do sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych lub wojskowych, jak i sędziów Trybunału. Stąd też odpowiedzialność dyscyplinarna powinna obejmować ocenę zachowania sędziego także przed objęciem stanowiska" - dodała.

I Prezes SN nie znajduje uzasadnienia dla skreślenie z ustawy artykułu stanowiącego, że sędzia Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i podlega tylko Konstytucji. "Atrybut niezawisłości sędziego wymaga normatywnego wyeksponowania nawet wówczas, gdy stanowi powtórzenie przepisu konstytucyjnego" - podkreśliła zauważając, że zasadę niezawisłości sędziego wyrażono w ustawach o innych sądach, więc powinna też zostać zachowana w ustawie o TK.

"Zupełnym niezrozumieniem idei sądownictwa konstytucyjnego jest wynikająca z treści uzasadnienia teza, jakoby zmiany proponowane w ustawie służyły dopasowaniu rozwiązań prawnych do zamierzeń programowych większości parlamentarnej. Jest to założenie wypaczające sens funkcji ustrojowych Trybunału Konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawa" - uważa prof. Gersdorf.

Opinię - ale tylko w odniesieniu do kwestii zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej - przedłożyło też Biuro Analiz Sejmowych. W piśmie sporządzonym w trybie pilnym i podpisanym przez szefa Kancelarii Sejmu Lecha Czaplę BAS stwierdziło, że materia, której dotyczy projekt, pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej oraz że projekt nie reguluje kwestii objętych zakresem prawa UE.

Reklama


Źródło:PAP

Polecane

Reklama

 • p(2015-12-17 14:40) Odpowiedz 2924

  TK nie może być organem stojącym ponad prawem, szczególnie kiedy nie ma on demokratycznej legitymacji do takiego stania.

 • wujek(2015-12-17 15:28) Odpowiedz 2518

  a gdzie była pani Profesor jak TK sankcjonował kradzież moich pieniędzy z funduszu emerytalnego stawiając prymat dobra budżetu nad własnością prywatną

  Pokaż odpowiedzi (3)
 • nk(2015-12-17 14:33) Odpowiedz 2314

  "W ocenie prof. Gersdorf, autorzy projektu nie uwzględniają "ewidentnego braku aksjologicznego uzasadnienia dla orzekania w pełnym składzie" Otóż ma. Nie powinno być tak, że rozstrzygnięcie o tak doniosłych skutkach zapada przy stosunku głosów 7:6 przy 13-osobowym składzie.

 • Ted(2015-12-17 17:19) Odpowiedz 2218

  PIS zmierza wprost do niczym nieograniczonej dyktatury!

 • Bogdan Bankowy(2015-12-17 17:13) Odpowiedz 1715

  Uderzamy w Krzywonos -w obronie jej emerytury ,gdy wszyscy inni mają wypierd... do roboty aż nie umrą. ..I TVN ulepił „Im Złotego Cielca Peteru”., i stanął on rozświetlony jupiterami, a Oni padli na kolana,..I usłyszałem przeraźliwy kwik podobny do brzmienia Świń odrywanych od koryta gdy przed Nimi On -Peteru ", darł pysk najmocniej robiąc sobie na tych frajerach przez ekran krypto-reklamę . Ma im zastąpić Słoneczko Peru. A wszystkie sondaże na zamówienie dup „do góry”.Tylko jeżeli dla PO Polska to tylko ch..., d... i kamieni kupa, to czego oni tak bronią? Ch...? D...? Czy kupy kamieni? Wielu już w Niego uwierzyło ,czy mają w tym interes -stanowiska ,odprawy, wpływy. Wiem jedno Krzywonos też wie i proponuje miesięcznicę obrony demokracji - czytaj -w obronie jej emerytury ,wszyscy inni mają wypierd... do roboty aż nie umrą. To jet to czym cuchnie ten POsąg...... nareszcie peło POpłyneło i oby nigdy nie wróciło... przez 8 lat sprzedali Polske i narobili bilionowe długi ..śmieje sie teraz ten z Brukseli razem z Merkelową .

 • Biskup(2015-12-18 08:50) Odpowiedz 159

  Smutne jest, że dla 500 zł ludzie gotowi bez wahania sprzedać konstytucję. Okazuje się, że mądrość o trzydziestu srebrnikach jest ponadczasowa.

 • zlot(2015-12-18 08:12) Odpowiedz 148

  Poziom intelektualny społeczeństwa jest żenujący! Nie rozumiecie warzywa, że jak będzie większość kwalifikowana 3/5 to orzeczenia nie będą zapadać, bo przy głosowaniu np. będzie zwykła większość, zatem trybunał nie wyda orzeczenia. W rezultacie, kto będzie decydował o wejściu w życie ustawy? Pomyślcie trochę! Najlepiej zlikwidujmy sądy i trybunały, niech osądzi nas sejm, senat i prezydent! wtedy wam wszystkim pis da!

 • cd(2015-12-17 16:22) Odpowiedz 1424

  Niech Pani Profesor dobrze pomyśl - komu w Polsce potrzebny jest pasożytniczy twór zwany Trybunałem Konsytytucyjnym? , takich pasożytniczych zupełnie zbędnych utrzymujemy więcej na przykład Rzeczników Praw czegoś i kogoś tam - po co. Zakładamy z góry nieuczciwość Sądów, Polityków i Instytucji Państwa, dlaczego?

 • Olek(2015-12-17 16:05) Odpowiedz 811

  3 razy miałem do czynienia z sądami, żenada. Jeden raz uzasadnienie z sufitu, trzeba było skladać apelację. Innym razem młoda sędzina kilka razy robiła przerwy, aby konsultować się w prostej sprawie spadkowej. Dodatkowo problem pogłębiają rodziny sędziów tata, mama I synek/córaka (np. Łączewski, Tuleya,...)

 • Ce(2015-12-17 22:07) Odpowiedz 75

  To chyba ta sama Pani wydała ocenę: http://3obieg.pl/skandal-sledztwo-o-korupcje-w-sprawie-pierwszej-prezes-sadu-najwyzszego

 • HJK(2015-12-18 08:48) Odpowiedz 64

  Kolejny ekspert PO z korupcyjnymi zarzutami 3obieg.pl/skandal-sledztwo-o-korupcje-w-sprawie-pierwszej-prezes-sadu-najwyzszego

 • no tak(2015-12-18 06:38) Odpowiedz 612

  Boże jedyny kto osobom z takimi nazwiskami daje tytuły profesorskie ? toż to profanacja polskości !

 • OLA(2015-12-18 07:04) Odpowiedz 515

  PANI PROFESOR NIECH SIĘ PANI PODDA DO DYMISJI JAK NAJSZYBCIEJ. NIECH ŻYJE PIS,PIS,PIS.

 • StAAbrA(2015-12-17 22:39) Odpowiedz 57

  Ośmialim się jak norki . A najwięcej z tej "niezależności" .

 • marek(2015-12-17 19:28) Odpowiedz 414

  PANI SĘDZIO CZY CHCIAŁABY PANI MIEĆ OPINIĘ I STANOWISKO NP. SZEROKIEGO KONSYLIUM LEKARSKIEGO W SPRAWIE PANI EWENTUALNEJ CHOROBY, CZY WĄSKIEJ GRUPY. I PYTANIE CZY SĘDZIOWIE TK ZAJĘCI DORABIANIEM DO" MARNYCH PENSJI "MAJĄ CZAS ORZEKAĆ CZĘŚCIEJ NIŻ W 100 SPRAWACH ROCZNIE???????? I INNE PYTANIA KTÓRE STANOWIĄ O PANI STRONNICZOŚCI . A FE WSTYD!!!!!!

 • df(2015-12-18 10:20) Odpowiedz 34

  Czy to ta sama Pani która zleciła obsługę Sądu Najwyższego prywatnej kancelarii dyżurnego "konstytucjonalisty" dr Chmaja ?

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama