"Po reklamach telewizyjnych, audycjach radiowych i w biznesowych kanałach tematycznych, po rozdystrybuowaniu na terenie całego kraju ulotek, plakatów i publikacji mediacyjnych, tym razem koncentrujemy się na outdoorze, mediach elektronicznych i prasie" - powiedziała Joanna Dębek, naczelnik wydziału komunikacji społecznej i promocji resortu.

Billboardy promujące mediację mają się ukazać w blisko 200 miejscach na terenie kraju, plakaty pojawią się też na stacjach metra. Przez dwa tygodnie będą się ukazywać billboardy internetowe na stronie Wirtualnej Polski oraz w dwóch numerach tygodnika "Newsweek".

Ministerstwo od lat promuje alternatywne metody rozwiązywania konfliktów i sporów i wykorzystuje do tego kampanie społeczne o charakterze informacyjno–edukacyjnym oraz szkolenia. Kampanie społeczne są kierowane do trzech grup odbiorców: ogółu społeczeństwa, stron istniejącego już konfliktu lub sporu oraz grup zawodowych: sędziów, referendarzy, prokuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych i korporacji prawniczych.

Chodzi o uświadomienie, że aby rozwiązać spór, nie trzeba iść do sądu, bo można go rozwiązać kompromisowo. Inny cel to próba wpłynięcia na zmianę stereotypowego sposobu myślenia o rozwiązaniu sporu według zasady "oko za oko, ząb za ząb". Promowana jest idea tzw. sprawiedliwości naprawczej - w miejsce sprawiedliwości karnej.

Według teoretyków sprawiedliwość naprawcza to filozofia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę czy uczynioną krzywdę, polegająca na przejęciu przez sprawcę odpowiedzialności za czyn zabroniony i związane z tym działania naprawcze czy zadośćuczynieniowe. "Istotą jest tu nabycie przez społeczeństwo przekonania, że nie tylko sąd rozstrzygnie nasz spór. Sąd powinien być ostatecznością" - podkreśla resort.

Od listopada do grudnia 2011 r. w telewizjach o profilu biznesowym emitowane były programy promujące mediację gospodarczą. Wzmocnienie tych działań stanowiły artykuły tematyczne w prasie i programy radiowe, gdzie emitowano spoty informacyjne.

W lipcu 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło sieć koordynatorów ds. mediacji. Funkcja ta została powierzona osobom posiadającym wiedzę z tego zakresu. Koordynatorzy mają być łącznikiem pomiędzy sędziami i mediatorami oraz między sędziami i Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie popularyzacji i upowszechniania mediacji jako formy rozwiązywania sporów i konfliktów.

W październiku i listopadzie 2011 r. odbyły się szkolenia dla sędziów, mediatorów oraz pracowników punktów obsługi interesanta, a więc osób, które jako pierwsze mają kontakt ze stronami sporu. Szkolenia te miały na celu nie tylko przybliżenie problematyki alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, ale przede wszystkim zachęcić do szerokiego korzystania z nich w prac