Wysokość wynagrodzenia mediatorów w sprawach cywilnych niemajątkowych nie uwzględnia nakładu ich pracy – twierdzi rzecznik praw obywatelskich.
RPO skrytykowała wynikające z rozporządzenia ministra sprawiedliwości zasady wynagradzania mediatorów w sprawach o charakterze niemajątkowym. Zgodnie z tym aktem wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne przeprowadzone w wyznaczonym przez sąd czasie mediacji wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie 25 złotych. Tak więc zdaniem rzecznika ustalana w ten sposób wysokość wynagrodzenia mediatora nie uwzględnia nakładu jego pracy. Z tego względu RPO wystąpiła do ministra sprawiedliwości o zajęcie stanowiska.
Zdaniem ekspertów tak niskie wynagrodzenie powoduje, że w Polsce mediacja jest mało popularna jako sposób rozwiązywania sporów.