Zastosowanie przez zamawiającego trybu przetargu ograniczonego nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych przesłanek. W konsekwencji wybór trybu przetargu ograniczonego nie może stanowić podstawy do ewentualnego zanegowania jego zastosowania przez jednostki kontrolujące prawidłowość procedury udzielenia zamówienia publicznego. Obowiązuje to bez względu na wartość oraz przedmiot zamówienia udzielanego w trybie przetargu ograniczonego.

Najważniejsze cechy

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Zatem procedurę związaną z udzieleniem zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego można hipotetycznie podzielić na dwie części.

Pierwsza część obliguje zamawiającego do opublikowania ogłoszenia zapraszającego potencjalnych wykonawców do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Zamawiający nie może samodzielnie kierować zaproszeń do udziału w przetargu ograniczonym do wybranych przez siebie podmiotów.

Ogłoszenie w zależności od wartości zamówienia publikowane jest w Biuletynie Zamówień Publicznych (zamówienia poniżej określonych w art. 11 ust. 8 ustawy PZP tzw. progów unijnych) lub w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (zamówienia powyżej tzw. progów unijnych).

Zamawiający w treści ogłoszenia (bez względu na miejsce jego publikacji) zawiera między innymi:

• określenie przedmiotu zamówienia – uwaga – w treści ogłoszenia nie ma obowiązku podawania szczegółowych wymogów jakie stawia zamawiający,

• warunki jakie musi spełniać wykonawca aby zostać zakwalifikowanym do udziału w przetargu ograniczonym oraz ustalone przez zamawiającego zasady kwalifikacji,

• kryteria oceny ofert.

• informację nt maksymalnej ilości wykonawców jaką zamawiający zaprosi do udziału w przetargu ograniczonym.

Szczegółowy katalog informacji jakie musi zawierać ogłoszenie o przetargu ograniczonym zawiera art. 48 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).

Liczba wykonawców

Istotnym elementem, jaki przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych w zakresie przetargu ograniczonego jest możliwość określania przez zamawiającego liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy PZP liczba zaproszonych do składania ofert wykonawców nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 20. Ze względów na sprawne przeprowadzenie postępowania wartym rozważenia jest określanie liczby zaproszonych wykonawców na minimalnym dopuszczalnym poziomie tj. 5 firm. Wybór ilości zaproszonych wykonawców o ile mieści się w przedziale określonym normą art. 51 ust. 1 nie może stanowić podstawy do wnoszenia zasadnych środków ochrony prawnej.

Natomiast w sytuacji gdy celem zamawiającego jest zaprezentowanie maksymalnego stopnia konkurencyjności wśród podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego warto rozważyć dopuszczenie zakwalifikowania do 20 wykonawców do udziału w przetargu.

Wskazać jednocześnie należy, że przepisy dopuszczają prowadzenie przetargu ograniczonego nawet w przypadku gdy na podstawie oceny złożonych wniosków zakwalifikuje się do drugiego etapu przetargu tylko jeden wykonawca. Oferty cenowe po etapie kwalifikacji mogą złożyć tylko wykonawcy zakwalifikowani na podstawie złożonych uprzednio wniosków.

Terminy przetargowe

Zgodnie z art. 49 ust. 1 jeżeli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych termin składania wniosków wynosi 7 dni, natomiast w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza progi unijne termin składania wniosków określa art. 49 ust. 2 na 30 dni od przekazania, w formie elektronicznej, ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 termin składania ofert w zależności od wartości zamówienia wynosi odpowiednio 7 (a dala robót budowlanych 14 dni) i 40 dni (zamówienia powyżej progów unijnych) od przekazania wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w przetargu ograniczonym zaproszenia do składania ofert wraz z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W sytuacji gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego zamawiający może skrócić terminy składania wniosków z 30 na 10 dni (dotyczy postępowań powyżej progów unijnych) a termin składania ofert może zostać skrócony z 40 dni do 10 dni. Powyższe wynika z treści art. 49 ust. 3 pkt. 1 oraz art. 52 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Kwalifikacja wykonawców

Zamawiający w treści ogłoszenia o przetargu ograniczonym zobowiązany jest określić zasady (kryteria), na podstawie których dokona kwalifikacji wykonawców zaproszonych następnie do złożenia ofert cenowych. Kryteria kwalifikacji powinny być powiązane z warunkami udziału w przetargu ograniczonym jakie zamawiający określa w treści ogłoszenia. Przykładowo jeżeli warunki udziału w przetargu ograniczonym odnoszą się do ilości zrealizowanych dostaw, zasady kwalifikacji mogą również opierać się na ilości wykonanych dostaw i kwalifikować wykonawców którzy wykażą ich największą ilość.

Możliwości zastosowania

Tryb przetargu ograniczonego ze względu na swój dwuetapowy charakter może być efektywnie stosowany np. w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi świadczone przez szereg wykonawców. Dzięki prekwalifikacji zamawiający zaprosi do udziału w przetargu rzeczywiście najlepszych w danym okresie wykonawców, którzy uzyskają najwyższą ocenę na podstawie przeprowadzonej procedury kwalifikacji.

W przypadku robót budowlanych stosując tryb przetargu ograniczonego zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania dokumentacji projektowej na swojej stronie internetowej. Jej treść przekazuje bowiem tylko wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w przetargu.

Istotną zaletą trybu przetargu ograniczonego w sytuacji gdy zachodzi pilna konieczność udzielenia zamówienia, a wartość przekracza progi unijne, jest możliwość skrócenia terminów składania wniosków oraz ofert. W takim przypadku przetarg ograniczony, co do zasady trwa krócej niż przetarg nieograniczony, w którego przypadku ustawa nie przewiduje możliwości wyznaczenia krótszych terminów składania ofert w sytuacji pilnej konieczności udzielenia zamówienia.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).