W związku z tym np. w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na żywienie pacjentów szpitala, powstaje pytanie czy możliwe jest wprowadzenie jako warunku udziału w postępowaniu zapisu określającego maksymalną odległość na jaką transportowane są posiłki lub innych warunków gwarantujących jakość oferowanej żywności.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, bez względu na przedmiot i wartość zamówienia warunki udziału w postępowaniu odnoszą się do:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunki dotyczące lokalizacji (odległości) miejsca przygotowania posiłków od ostatecznego konsumenta nie mieszą się w wyżej wskazanym katalogu. W konsekwencji nie jest możliwe ustalenie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunku udziału w przetargu określającego maksymalną odległość na jaką może być dowożona oferowana żywność.

Wymogi zamawiającego dotyczące określenia ilości kilometrów jakie może przebyć transportowana żywność mogły by zostać postawione jedynie w przypadku gdyby przepisy szczególne lub normy produkcji żywności określały takie ograniczenia.

Odnosząc się do jakości oferowanej żywności możliwe jest określenie standardu jaki musi spełniać w czasie odbioru jej przez zamawiającego i metod weryfikacji jakości jej wykonania. Zamawiający może również określić w treści umowy sankcje jakie poniesie wykonawca (łącznie z wypowiedzeniem z umowy z winy wykonawcy i naliczeniem stosownych kar) w przypadku dostarczania żywności o jakości niższej niż wymagana w opisie przedmiotu zamówienia.

W związku z ograniczeniem zawartym w art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może ustalać kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy. Za taką właściwość może zostać uznana odległość między wykonawcą żywności (siedzibą wykonawcy) a siedzibą konsumenta (zamawiającego).