ROZMOWA

KATARZYNA ŻACZKIEWICZ

Czym nowy prokurator generalny powinien się zająć w pierwszej kolejności?

ANDRZEJ SEREMET*

Umocowaniem prokuratury w konstytucji, włącznie z określeniem zadań oraz relacji względem innych organów państwa. Urząd prokuratora powinien zostać uregulowany w ustawie zasadniczej na wzór urzędu sędziego. Poza zmianami w konstytucji potrzebne jest też uchwalenie nowej ustawy o prokuraturze. Muszę także dokonać merytorycznego doboru kadry do Prokuratury Generalnej, bez względu na sympatie polityczne, które nie mogą mieć żadnego znaczenia. Konieczne jest ponadto wprowadzenie zwyczaju, że prokuratura wszczyna postępowanie w rezultacie każdego podejrzenia popełnienia przestępstwa, nie czekając na zawiadomienie. Naszym bardzo istotnym zadaniem będzie także zapewnienie prokuratorom godziwych warunków pracy, w tym także materialnych.

Czy instytucja tymczasowego aresztowania jest nadużywana?

W Polsce aresztami się nadmiernie szafuje. Prawdziwy problem nie tyle tkwi w samym stosowaniu tymczasowego aresztowania, ile raczej w pochopnym przedłużaniu tego środka zapobiegawczego. Jest to wyrazem zwykłej ludzkiej ułomności. Słabość kontroli sędziowskiej w zakresie przedłużania tymczasowego aresztowania jest problemem w sprawach szczególnie obszernych – kilkusettomowych, w których trudno się orientować, jeśli prokurator nie oznaczy należycie kart z dowodami.

A co z podsłuchami?

Konieczna jest wstępna kontrola prokuratora dotycząca materiałów operacyjnych, tj. żeby prokurator mógł się z nimi zapoznać, a nie tylko z notatką o wykonywaniu kontroli przez odpowiednią służbę, jak to jest obecnie. Natomiast sąd powinien zapoznawać się z nagraniami i być odpowiedzialny za prawidłowe ich wykorzystanie i zniszczenie. Dzięki podsłuchom ujawniono wiele ciężkich przestępstw.