Zygmunt D. dochodzący zapłaty zaległych należności od Grzegorza K. złożył wniosek o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika.
Sąd okręgowy zajął rachunki bankowe Grzegorza K., gdyż o takie zabezpieczenie długu wnosił jego wierzyciel Zygmunt D. Sąd oddalił jednak wniosek powoda w zakresie hipoteki przymusowej. Uznał bowiem, że jego treść dotyczy w rzeczywistości ustanowienia tzw. hipoteki przymusowej łącznej, której przesłanki ustanowienia nie zostały spełnione.
Na wydane postanowienie Zygmunt D. złożył zażalenie do sądu apelacyjnego. Powód podkreślił, że jego wniosek zmierzał do tego, aby hipoteka obciążała osobno każdą nieruchomość, natomiast nie dotyczył łącznego obciążenia jednym prawem kilku z nich. Wniósł zatem o zmianę zaskarżonej części postanowienia i ustanowienie hipoteki przymusowej.