Nowa hipoteka zabezpieczy nie tylko należność główną, ale także wierzytelności uboczne mieszczące się w sumie hipoteki. Odsetki, które nie zostały nią objęte, nie skorzystają z zabezpieczenia.
Suma ustanowionej na nieruchomości hipoteki zabezpieczy roszczenia o odsetki, przyznane koszty postępowania i inne świadczenia uboczne. Wierzytelności te musza jednak zostać wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki. Górną granicę odpowiedzialności dłużnika wyznaczy suma hipoteki. Takie zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece wejdą w życie 20 lutego. Są one konsekwencją rezygnacji z podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną.

Do oznaczonej kwoty

Zgodnie z nowymi przepisami odsetki niemieszczące się w sumie hipoteki nie będą objęte zakresem zabezpieczenia. Oznacza to, że jeśli w wyniku zapłacenia należności głównej wynoszącej na przykład 100 tysięcy złotych odsetki zmieszczą się w sumie hipoteki, która wynosi 120 tysięcy złotych, wówczas będą objęte zabezpieczeniem. Inaczej będzie, jeśli wierzyciel spróbuje zaspokoić całą należność główną wraz z odsetkami, a kwota ta łącznie przewyższy sumę 120 tysięcy złotych. W takim wypadku roszczenia o odsetki niemieszczące się w sumie hipoteki podlegają zaspokojeniu tak, jakby nie były zabezpieczone hipoteką, tj. dopiero w kategorii dziewiątej. Jeśli suma hipoteki wystarczy na zaspokojenie w całości roszczeń ubocznych, w pierwszej kolejności zaspokojona zostanie wierzytelność główna, a dopiero z pozostałej kwoty roszczenia uboczne. Spośród tych ostatnich najpierw pokryte zostaną koszty postępowania, następnie odsetki, a na końcu pozostałe roszczenia o świadczenia uboczne.

Ważna podstawa wpisu

Nowa hipoteka zabezpieczy mieszczące się w sumie hipoteki roszczenia o odsetki, przyznane koszty postępowania i roszczenia o świadczenia uboczne, jeśli zostały wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki. Umożliwi to dłużnikowi i wierzycielowi dowolne kształtowanie treści ustanawianego przez nich zabezpieczenia. W umowie ustanawiającej hipotekę będą oni mogli wskazać, jakie roszczenia o świadczenia uboczne podlegają zabezpieczeniu hipoteką, lub stwierdzić, że w ogóle nie zabezpieczają żadnych roszczeń o świadczenia uboczne.

Bez ograniczeń

Nowe przepisy nie przewidują dotychczasowego ograniczenia, według którego hipoteką zabezpieczone są tylko odsetki za ostatnie dwa lata przed przysądzeniem własności. Oznacza to, że hipoteką objęte są odsetki niezależnie od tego, czy roszczenie o nie uległo przedawnieniu (odsetki przedawniają się tak jak roszczenia o świadczenia okresowe, czyli po trzech latach, ale nie później niż z chwilą przedawnienia należności głównej). Same odsetki (jako wierzytelność główna) zawsze będą też mogły zostać zabezpieczone odrębną hipoteką. Ponadto od 20 lutego zniknie też ograniczenie, zgodnie z którym hipoteka zabezpiecza tylko koszty postępowania w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części kapitału.
PRZYKŁAD
Strony będą mogły zmienić zakres zabezpieczenia
Hipoteka wpisana do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości dłużnika będzie mogła objąć zabezpieczeniem także roszczenia o świadczenia uboczne niewymienione początkowo w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki. Wystarczy, że wierzyciel i dłużnik ujawnią rodzaj nowych roszczeń w umowie zmieniającej treść hipoteki. W takiej sytuacji niepotrzebny już będzie wpis w księdze wieczystej, gdyż zakres zabezpieczenia roszczeń w ogóle nie będzie w niej ujawniany.
Podstawa prawna
Art. 69 ustawy z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 1075).