Orzekać o błędach medycznych będą wojewódzkie komisje, ale propozycję odszkodowania przedstawi zakład ubezpieczeń, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia.
Z początkiem 2012 r. wejdzie w życie nowy system pozasądowego dochodzenia przez pacjentów odszkodowań za szkody spowodowane błędami medycznymi. Postępowanie w sprawie ustalenia zasadności roszczenia toczyć się będzie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o błędach medycznych, w skład których wejdą specjaliści z zakresu medycyny i prawa. Komisje będą miały trze miesiące na orzeczenia w danej sprawie. Natomiast propozycję konkretnego odszkodowania przedstawi zakład ubezpieczeń, który zawarł odpowiednią umowę ubezpieczenia ze szpitalem, w którym doszło do błędu medycznego.
Jest to istotna zmiana w stosunku do aktualnego stanu prawnego, kiedy jedyną możliwą drogą do uzyskania odszkodowania jest zwykle wieloletni proces sądowy z powództwa cywilnego o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Zmiany wymuszają też na szpitalach konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Z kolei ubezpieczenie zdarzeń medycznych obejmuje diagnozy, jeżeli spowodowały one niewłaściwe leczenie albo opóźniło właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby; leczenie, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego oraz zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
Odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane pacjentowi, jeżeli w wyniku powyżej określonych czynności doszło do zakażenia biologicznego, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci. Należy oczywiście zaznaczyć, iż świadczenie ubezpieczeniowe będzie wypłacane, o ile zdarzenia medyczne zostały wykonane w sposób niezgodny z aktualną wiedzą medyczną. Należy podkreślić, iż błędem medycznym nie jest normalne następstwo leczenia, wpisane w ryzyko zastosowania określonej metody leczenia.
Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12- miesięcznym okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1,2 mln zł, z tym że w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta jest to 100 tys. zł, zaś gdy skutkiem zabiegów medycznych jest śmierć – odszkodowanie wynosi 300 tys. zł.
Podstawa prawna
Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 113, poz. 660).
Ustawa z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654).