Autor tekstów, które zawierają informacje o materiałach wybuchowych lub instrukcje pozwalające skonstruować bombę, będzie mógł zostać skazany nawet na pięć lat więzienia.
Właściciel sklepu z militariami prowadzi stronę internetową, na której prezentuje swój towar oraz opisuje różnego typu materiały pirotechniczne. Ponadto ma swój blog poświęcony amunicji.
– Słyszałem, że publikacje na temat broni mogą zostać wkrótce zabronione. Czy to prawda? – pyta Michał z Warszawy.
Zgodnie z art. 115 par. 2 ustawy z 6 czerwca – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553) za działalność terrorystyczną sąd może uznać czyn zabroniony polegający np. na zastraszeniu wielu osób, zmuszeniu władz państwowych do podjęcia lub zaniechania określonych czynności albo wywołaniu poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce.

Zmiany w prawie

Do tej pory polskie przepisy jednak milczały na temat rozpowszechniania treści mogących ułatwić przestępstwo o charakterze terrorystycznym. To się jednak wkrótce zmieni. Parlament pod koniec lipca znowelizował wiele ustaw karnych i rozszerzył odpowiedzialność za przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary została 2 sierpnia przekazana do podpisu prezydenta.

Pięć lat za artykuł

W kodeksie karnym pojawi się nowy art. 255a, który przewiduje sankcje karne za rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Czynem o charakterze terrorystycznym będzie także umieszczanie materiałów lub instrukcji na stronach internetowych. I choć art. 255a stanowi, że karze od trzech miesięcy do pięciu lat podlega jedynie osoba, której zamiarem jest popełnienie przestępstwa terrorystycznego, to nie oznacza, że zakaz publikowania informacji o materiałach wybuchowych nie będzie obejmował np. pasjonatów militariów. Wszystko będzie zależało od tego, co dana osoba zamieści w sieci. Jeżeli na stronie pojawi się „ABC konstruktora bomby wodorowej”, a z okoliczności zamieszczenia poradnika będzie wynikało, że internauta zachęca do wykorzystywania takich informacji do celów terrorystycznych, to będzie można postawić mu zarzuty w postępowaniu karnym.

Dostosowanie do norm UE

Zmiany w kodeksie karnym to dostosowanie polskiego prawa do norm unijnych określonych w decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania terroryzmu (2008/919/WSiSW, Dz.Urz. UE L 330/21 z 9 grudnia 2008 r.). Zgodnie z nią państwa członkowskie zostały zobowiązane do penalizacji publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, rekrutacji na potrzeby terroryzmu oraz szkolenia na jego potrzeby.
Znowelizowane przepisy zaczną obowiązywać po dwóch miesiącach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Art. 115 par. 20 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).