TEZA: Niemożliwe jest zarejestrowanie na terenie Unii Europejskiej wzoru, jeżeli całościowe wrażenie, jakie wywołuje chociażby na jednej z grup potencjalnych odbiorców, jest takie samo jak w przypadku wzoru już zarejestrowanego. I nie ma znaczenia, że wcześniejszy wzór został zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych ani że inne grupy odbiorców mogłyby dostrzec odróżniający charakter.
Sprawa T 251/14 (Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa Rafał Natorski z siedzibą w Zabierzowie przeciw Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego), WYROK SĄDU UNII EUROPEJSKIEJ z 15 października 2015 r.
STAN FAKTYCZNY
We wrześniu 2009 r. polska spółka Promarc Technics Tomasz Pokrywa Rafał Natorski zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) wzór wypełnienia drzwi typu plaster miodu. Wzór został zarejestrowany i opublikowany w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych. W lipcu 2011 r. inna polska spółka Petrycki i Sorys wystąpiła o unieważnienie tego wzoru, twierdząc, że nie ma cech nowości i indywidualnego charakteru w rozumieniu art. 5 par. 1 ust. b oraz art. 6 par. 1 ust. b rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. UE z 2002 r. L 3, s. 1). Przedstawiła przy tym opis patentu nr 4247237 „Wypełnienie o strukturze plastra miodu” z 1981 r. z bazy danych Urzędu Patentowego USA.
Wydział Unieważnień OHIM uwzględnił wniosek, wskazując, że wzór jest pozbawiony indywidualnego charakteru. Firma Promarc Technics złożyła odwołanie, ale nie zostało uwzględnione. Izba Odwoławcza OHIM zaznaczyła, że wyciąg dotyczący amerykańskiego patentu stanowi dowód na jego publiczne udostępnienie przed datą dokonania zgłoszenia. W związku z tym unieważniła wzór.
Firma skierowała sprawę do Sądu UE.
UZASADNIENIE
Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że wzór jest uznawany za udostępniony publicznie z chwilą, gdy strona dowiedzie, że został udostępniony. Aby obalić to domniemanie, druga ze stron powinna wykazać przeszkody, które sprawiają, że nie może on być znany środowiskom branżowym. To Promarc powinna przedstawić argumenty na poparcie swojej tezy, że wyspecjalizowane środowiska branżowe nie sięgają do amerykańskiego rejestru patentów. Jeśli tego nie uczyniła, należy stwierdzić,, że „publikacja amerykańskich opisów patentowych mogła stać się (...) znana wyspecjalizowanym środowiskom branżowym działającym w Unii przed dokonaniem zgłoszenia spornego wzoru do rejestracji”.
Odnosząc się do argumentu, że wzór ten nie został udostępniony na terenie Unii, sąd zwrócił uwagę, że ani rozporządzenie Rady nr 6/2002, ani rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2002 z 21 października 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady nr 6/2002 (Dz.Urz. UE z 2002 r. L 341, s. 28) nie określa formy dowodów, które muszą zostać przedstawione przez występującego z wnioskiem o unieważnienie prawa do wzoru. Może on dokonać wyboru dowodów, które uzna za stosowne.
Sąd zaznaczył, że zarejestrowany wzór ma indywidualny charakter tylko wtedy, gdy całościowe wrażenie, jakie wywołuje on na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed zgłoszeniem wzoru do rejestracji.
Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę sektor produktów, w którym wzór ma być zawarty, stopień znajomości sztuki wzorniczej przez poinformowanego użytkownika i stopień uwagi wykazywanej przy porównywaniu produktów, stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru oraz całościowe wrażenie.
Sąd zauważył, że w omawianym przypadku mamy do czynienia z wzorem wypełnienia drzwi, który jest niewidoczny dla poinformowanych o nim zarówno profesjonalistów, jak i konsumentów. Poinformowany zaś to ktoś, kto wie, po co i czemu ów wzór ma służyć. I jeżeli choćby dla jednej z grup odbiorców (sprzedawców, dystrybutorów czy użytkowników) wzór – mimo pewnych różnic – nie ma indywidualnego charakteru, to nie można go zarejestrować jako wzoru towarowego.
Ponadto należy stwierdzić, że nawet jeśli ukształtowanie części drzwi przedstawionych w spornym wzorze i części drzwi przedstawionych we wcześniejszym wzorze wykazuje pewne różnice, to wciąż końcowe wrażenie, jakie wzory wywierają na poinformowanym użytkowniku, jest takie samo, czyli wrażenie modelu drzwi z wypełnieniem o strukturze plastra miodu. W związku z tym skarga została oddalona.