Aldona Kowalczyk, radca prawny, kancelaria Salans

Przepisy dopuszczają podzielenie zamówienia publicznego. W konsekwencji zamawiający może dopuścić składanie przez przedsiębiorców (wykonawców) ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia.

Zamawiający ma też prawo określić maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty może złożyć jeden wykonawca. Składanie ofert częściowych jest korzystne dla zamawiającego m.in. dlatego, że zmniejsza ryzyko unieważnienia postępowania.

W przypadku powstania przesłanek skutkujących koniecznością unieważnienia zamawiający unieważnia tylko odpowiednią cześć postępowania, a nie całość.

Zgodnie z art. 379 par. 2 k.c. świadczenie (czyli również to związane z realizacją zamówienia) jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej podkreśla się, że art. 83 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych uzależnia podział zamówienia na części jedynie od praktycznej i technicznej możliwości jego przeprowadzenia (np. wyroki o sygn. akt: KIO/UZP 126/07, KIO/UZP 1177/08). Z kolei art. 7 tej ustawy nakłada na zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców.

Dokonując wykładni art. 82 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych należy interpretować go w zgodzie z art. 7.

Podział zamówienia na części nie może zatem skutkować ograniczeniem możliwości złożenia ważnej, konkurencyjnej oferty w postępowaniu przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania i mających stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym, finansowym i ekonomicznym do wykonania zamówienia (wyroki sygn. akt: KIO/UZP 1001/08, KIO/UZP 1035/08.)