Ireneusz P. wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działki. Odmówiono mu, bo nie jest jej właścicielem, a więc nie ma interesu prawnego w staraniu się o taką decyzję. Czy słusznie?

Decyzja o warunkach zabudowy nie narusza prawa własności oraz nie kreuje prawa do terenu, dlatego może o nią wystąpić każda osoba, bez względu na to, czy łączy ją z danym gruntem jakikolwiek formalny związek.

W efekcie we właściwym wydziale w urzędzie gminy (wydziały urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego) każdy może wnioskować o wydanie takiej decyzji.

Podstawa prawna
Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.).