Czy gmina może ustalić stawkę opłaty planistycznej na poziomie 0 procent?
W związku ze sprzedażą nieruchomości na terenie objętym nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gmina ustaliła na rzecz zbywcy jednorazową opłatę planistyczną. Zbywca stwierdził, że po zmianie planu wartość działki wzrosła nieznacznie, więc stawka renty planistycznej powinna zostać ustalona na poziomie 0 procent. Czy gmina może ustalić stawkę na takim poziomie?
Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. wyrok z 6 września 2002 r., IISA/Wr 1193/02, wyrok z 20 maja 2010 r., II SA/Gd 155/10, wyrok z 29 lipca 2010 r., II SA/Gd 166/10) przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie umożliwiają ustalenia stawki renty planistycznej nie tylko na poziomie wyższym niż 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości, lecz także na poziomie 0 proc.
Jak stwierdza bowiem NSA, obowiązek zapłaty jednorazowej opłaty (renty planistycznej) pobieranej w razie zbycia nieruchomości, której wartość w związku z uchwaleniem nowego lub zmienionego planu wzrosła, wyklucza możliwość ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zerowej stawki procentowej służącej naliczaniu tej opłaty.

Podstawa prawna
Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.).