W obrocie gospodarczym funkcjonują firmy, które kupują pakiety wierzytelności szczególnie dotyczące tzw. masowych klientów (np. instytucji finansowych, telefonii komórkowej), na których ciążą niewielkie zadłużenia. Są to firmy windykacyjne. Wstępują one w prawa wierzyciela na podstawie umowy cesji. Dzięki niej firma taka zyskuje uprawnienia do samodzielnego odzyskiwania długu. Należy pamiętać, że do zawarcia umowy cesji nie jest konieczna zgoda dłużnika, pod warunkiem że wierzyciel i dłużnik nie zawierali wcześniej umowy, która wykluczałaby sprzedaż wierzytelności. Nowy wierzyciel przejmuje wszystkie związane z wierzytelnością prawa (np. związane z zabezpieczeniem zwrotu należności hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, poręczeniem). Przysługiwać mu będzie także roszczenie o zaległe odsetki.

Elementy umowy

Istotnym elementem umowy cesji jest dokładny opis przedmiotu zobowiązania. Trzeba wskazać wysokość kwoty i odsetek za zwłokę oraz podać, z jakiego tytułu się należą (np. umowy sprzedaży, umowy o kartę kredytową, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych). Dodatkowo w prawidłowo sporządzonej umowie powinno się znaleźć zapewnienie zbywcy, że:

● jest on jedynym i bezwarunkowym wierzycielem przelewanej wierzytelności, która nie jest obciążona na rzecz osób trzecich,

● nie ciążą na nim żadne zobowiązania dotyczące prze- niesienia tej konkretnej wierzytelności na rzecz innych osób.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Nieistniejących długów

Czynności dla komorników

Czy windykator może żądać przedstawienia wykazu majątku

Kar dla windykatorów

Czy windykator ma prawo zabrać sprzęt domowy za długi

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skutecznie się bronić przed firmami windykacyjnymi.