Firma windykacyjna może prowadzić rozmowy ugodowe między wierzycielem a dłużnikiem. W przypadku stosowania przez nią innych metod odzyskiwania długu, np. nękania telefonami, można żądać od niej odszkodowania.
W obrocie gospodarczym funkcjonują firmy, które kupują pakiety wierzytelności szczególnie dotyczące tzw. masowych klientów (np. instytucji finansowych, telefonii komórkowej), na których ciążą niewielkie zadłużenia. Są to firmy windykacyjne. Wstępują one w prawa wierzyciela na podstawie umowy cesji. Dzięki niej firma taka zyskuje uprawnienia do samodzielnego odzyskiwania długu. Należy pamiętać, że do zawarcia umowy cesji nie jest konieczna zgoda dłużnika, pod warunkiem że wierzyciel i dłużnik nie zawierali wcześniej umowy, która wykluczałaby sprzedaż wierzytelności. Nowy wierzyciel przejmuje wszystkie związane z wierzytelnością prawa (np. związane z zabezpieczeniem zwrotu należności hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, poręczeniem). Przysługiwać mu będzie także roszczenie o zaległe odsetki.

Elementy umowy