Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i z tytułu gwarancji ma także istotne znaczenie także dla interesów wykonawcy. Może bowiem się okazać, że usuwanie wad generuje koszty, które stawiają pod znakiem zapytania kalkulację rentowności kontraktu.

RĘKOJMIA ZA WADY

Stwierdzenie wady

W przypadku umów o roboty budowlane do odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło albo przepisy o rękojmi przy sprzedaży – gdy przepisy umowy o dzieło nie regulują danej kwestii. Wadą fizyczną obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot umowy o roboty budowlane jest wada polegająca na wykonaniu obiektu niezgodnie z umową, dokumentacją projektową, przepisami dotyczącymi zasad realizacji robót budowlanych, przy czym wady te zmniejszają:

● wartość obiektu budowlanego,

● użyteczność obiektu ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

Niezależnie od tego wadą jest również brak właściwości, o których istnieniu zapewnił wykonawca, oraz przekazanie (wykonanie) obiektu budowlanego w stanie niezupełnym.

Jak z powyższego wynika, samo wykonanie niezgodne z dokumentacją nie przesądza o wadzie. Dla jej powstania niezbędne jest, by wada tkwiła wewnątrz obiektu, nie może być ona następstwem okoliczności zewnętrznych, a zwłaszcza sposobu użytkowania. Odpowiedzialność za wady nie powstaje w przypadku, gdy zamawiający o wadzie wiedział.

Zarzucając wykonawcy wadliwość obiektu, należy badać także obowiązujący wykonawcę stopień staranności w jego wykonaniu. Zasadnicze kryterium winny tu stanowić warunki umowy, a w razie gdy umowa zawiera postanowienia niewystarczająco precyzyjne, stosuje się zawarty w kodeksie cywilnym wymóg wykonania umowy z zachowaniem należytej staranności, która winna cechować przedsiębiorcę budowlanego. Kolejnym miernikiem, w oparciu o który formułujemy ocenę wartości lub użyteczności, są ustalone zwyczaje i zasady słuszności. Generalnie przepisy nakazują wykonywanie robót budowlanych w celu uzyskania obiektu o średniej jakości, co nie wyklucza jednak ustanowienia w umowie bardziej rygorystycznych wymogów.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zabezpieczyć usunięcie wad w umowie o roboty budowlane.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz:

- Obowiązki zamawiającego
- Uprawnienia inwestora
- Wzór umowy o roboty budowlane