Organizacja ta wypracowała w okresie swojej działalności standardy umów o roboty budowlane które umożliwiają sprawne przeprowadzenie inwestycji i są zrozumiałe oraz akceptowane przez wykonawców robót budowlanych.

Międzynarodowy charakter standardów wypracowanych przez FIDIC powoduje, że zawarte w kontraktach na roboty budowlane zapisy są jednoznaczne zarówno dla krajowych jak i zagranicznych wykonawców.

Opracowane przez FIDIC standardy zapewniają równość stron umowy o roboty budowlane nie preferując interesów inwestora wobec wykonawcy. Zaletą korzystania ze standardów FIDIC jest możliwość uzyskania przez zamawiającego wyraźnego przyspieszenia w przygotowaniu inwestycji już na etapie przetargu na wybór wykonawcy (np. mniej pytań do treści wzoru umowy) oraz w trakcie jej realizowania (jednoznaczne zapisy umowy zmniejszają ryzyka wprowadzania zmian do umowy na etapie jej realizacji). Standardy umów opracowane przez FIDIC umożliwiają również stosunkowo sprawne zlecanie i wykonywanie robót dodatkowych (nieprzewidzianych w zamówieniu podstawowym). Umowy zawierane w oparciu o rozwiązania proponowane w standardach FIDIC zwierają tzw. kwotę warunkową, która może być wydana na ściśle określony umową zakres.

Biorąc pod uwagę fakt, że kontrakty oparte o wzorce FIDIC zostały wypracowane z uwzględnieniem doświadczeń szeregu inwestycji o różnym stopniu skomplikowania i o różnej wartości, wydaje się że z powodzeniem mogą one zostać wykorzystane przy umowach dotyczących budowy szkół, boisk, dróg itp.