Sąd wskazał, że nie wydaje się samodzielnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Firma jednak podnosiła, że umieszczenie na prawomocnym orzeczeniu pieczęci nie spełnia wymogów postanowienia. Dlatego wniosła zażalenie. Sąd okręgowy rozpoznając sprawę miał jednak wątpliwości, jakie orzeczenie wydać, i wystąpił z zagadnieniem prawnym do Sądu Najwyższego.

Wskazał w uzasadnieniu, że jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, klauzulę umieszcza się na wypisie orzeczenia, czyniąc wzmiankę o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzulę umieszcza się na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez strony. Nie ma zatem potrzeby wydania odrębnego postanowienia w przypadku uwzględnienia wniosku.

Ponadto, zgodnie z art. 795 par. 1 k.p.c., na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. Możliwe do obrony jest również diametralnie odmienne stanowisko, że co do zasady nadanie klauzuli wykonalności poprzedzone jest postanowieniem sądu o jej nadaniu, na które przysługuje zażalenie.

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały. Wyjaśnił, że pytanie prawne należy przedstawić, jeżeli zaistnieją poważne wątpliwości prawne, a nie takie, które są już rozstrzygnięte.

Zdaniem sędziów SN nie ma wątpliwości, że postanowienie w przedmiocie odmowy wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności jest zaskarżalne. Jednak należy zaznaczyć, że w tej sprawie sąd pierwszej instancji odmówił wydania odpisu, a na to zażalenie nie przysługuje.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 11 października 2012 r., sygn. akt III CZP 50/12.