Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w trybie art. 51 pkt 4 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) nakazał wstrzymać roboty budowlane prowadzone przy realizacji ogrodu z powodu wykonania obiektu niezgodnie z zatwierdzonym projektem budynku.

Właściciele nie zgodzili się z tym postanowieniem, ponieważ kupili lokal mieszkalny dopiero w 2002 roku i nie prowadzą żadnych prac budowlanych, natomiast ogród powstał na koszt poprzedniego właściciela, ale za zgodą inwestora, którym była spółdzielnia.

Budowa została zakończona w sierpniu 1997 roku, została odebrana i pozytywnie zaopiniowana przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Prezydent miasta wydał następnie pozwolenie na użytkowanie ogrodu.

Sędzia Mirosław Wincenciak podkreślił, że organy administracji muszą szanować wcześniej wydane rozstrzygnięcia mające logiczny i prawny związek z daną sprawą.

W takiej sytuacji bezzasadne jest prowadzenie postępowania naprawczego w trybie art. 51 ustawy, jeśli wcześniej wydane zostało już pozwolenie na budowę i następnie pozwolenie na użytkowanie.

Wyrok NSA z 1 sierpnia 2012 r., sygn. akt II OSK 2012/11.