Platforma ePUAP pozwala na podpisanie odwołania wnoszonego do Krajowej Izby Odwoławczej za pomocą Profilu Zaufanego. Ostrzegamy jednak przedsiębiorców i ich pełnomocników – to błąd, a odwołanie podpisane w ten sposób nie zostanie rozpoznane.
Na możliwość podpisania odwołań składanych przez internet Profilem Zaufanym zwrócił nam uwagę jeden z radców prawnych. Przesłane przez niego zrzuty ekranowe jednoznacznie pokazują, że po przejściu procedury składania odwołania za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej pojawia się opcja podpisania go na dwa sposoby. Jeden to kwalifikowany podpis elektroniczny, drugi to właśnie Profil Zaufany. Okazuje się jednak, że odwołanie zostanie przyjęte tylko z tym pierwszym rodzajem podpisu. Taką opinię uzyskaliśmy zarówno z samej Krajowej Izby Odwoławczej, jak i Urzędu Zamówień Publicznych.
Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. dalej: p.z.p.) odwołanie wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Brzmienie tego przepisu zostało nadane przez obowiązującą od dwóch miesięcy ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).
– W świetle art. 14 tej ustawy kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego może zostać wydany wyłącznie przez podmiot, który został wpisany do rejestru dostawców usług zaufania – zauważa Anita Wichniak-Olczak z Urzędu Zamówień Publicznych.
– Do prowadzonego przez Narodowy Bank Polski rejestru dostawców zaufanych nie został dotychczas wpisany dostawca Profilu Zaufanego ani usługa świadczona przez Profil Zaufany, co – jak się wydaje – uniemożliwia sklasyfikowanie go jako podpisu kwalifikowanego – dodaje.
Potwierdzenie tej interpretacji można pośrednio znaleźć w innych przepisach, które wprost dopuszczają podpisywanie e-dokumentów Profilem Zaufanym. Skoro w ustawie p.z.p. takiej możliwości nie przewidziano, to odwołania nie można podpisywać z użyciem tej usługi.
– Przykładowo w kodeksie postępowania administracyjnego wyraźnie wskazano na możliwość podpisania pisma kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym. Wynika z tego, że podpisanie pisma za pomocą Profilu Zaufanego to odrębna forma. Skoro w 180 ust. 4 p.z.p. możliwość użycia Profilu Zaufanego nie została wskazana, to wniesienie odwołania tą drogą jest wyłączone – wyjaśnia Magdalena Grabarczyk, wiceprezes i rzecznik prasowy KIO.
Otwarte pozostaje pytanie, w jaki sposób możliwość podpisywania się Profilem Zaufanym została dodana do usługi składania odwołań drogą elektroniczną. Wczoraj nie udało nam się tego ustalić. Karol Manys, rzecznik prasowy Ministerstwa Cyfryzacji, które nadzoruje platformę ePUAP, twierdzi, że o sposobie podpisywania dokumentów decyduje wyłącznie podmiot, który daną usługę udostępnia, czyli w tym wypadku UZP, bo to ten urząd zajmuje się administracyjną obsługą KIO. UZP zapewnił nas, że będzie wyjaśniał sprawę.
Do wczoraj szczęśliwie nikt nie wniósł odwołania podpisanego z pomocą Profilu Zaufanego. Pozostaje mieć nadzieje, że opcja ta zostanie szybko usunięta, gdyż prędzej czy później jakiś przedsiębiorca z niej skorzysta, tracąc tym samym szanse na rozstrzygnięcie swego odwołania.