Adwokat Jacek Trela został prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Wybrał go w piątek wieczorem obradujący w Krakowie zjazd adwokatury. Trela - dotąd wiceprezes NRA miał jedną rywalkę - mec. Małgorzatę Kożuch z Krakowa.

Mecenas Trela, adwokat izby warszawskiej, otrzymał w tajnym głosowaniu 219 głosów delegatów. Mecenasa Kożucha, członka izby krakowskiej i władz naczelnych, poparło 86 adwokatów. Nowy prezes rozpoczyna 4-letnią kadencję. Jest następcą odchodzącego po dwóch kadencjach mec. Andrzeja Zwary.

"Silni adwokaci będą budować silny samorząd. Silny samorząd będzie dawał siłę adwokatom" – mówił w swoim wystąpieniu programowym na zjeździe adwokat Jacek Trela, wskazując, że chce być "adwokatem wszystkich adwokatów".

"98 lat temu nasi wielcy poprzednicy adwokaci, kiedy budowali zręby państwa polskiego, jednocześnie tworzyli niezależną adwokaturę. I wtedy powiedzieli, że tę niezależną adwokaturę widzą jako mającą pozycję i autorytet, dostępną dla społeczeństwa i budzącą zaufanie i będącą liderem środowisk prawniczych. Ta wizja jest dziś aktualna – w nowoczesnym XXI wieku, dlatego że jest wizją nowoczesnej adwokatury" – powiedział w swoim wystąpieniu programowym na zjeździe adwokat Jacek Trela. "Ja chcę taką adwokaturę budować" – podkreślił.

"Aby osiągnąć ten cel konieczne jest podjęcie szeregu działań" – wyjaśnił, przedstawiając zebranym "obszary, w których te działania mają być kontynuowane oraz podejmowane nowe wyzwania".

Jak wyjaśnił, "pierwszy obszar związany jest i jest pochodną liczebności adwokatury". "Jest nas ponad 20 tysięcy. Ta liczebność powoduje określone wyzwania. Dzisiaj już nie wystarczy powiedzieć, że samorząd gwarantuje niezależne postępowanie dyscyplinarne, że samorząd stoi na straży tajemnicy zawodowej. To są oczywiście priorytety działania samorządu, o to trzeba się starać, o to trzeba walczyć. Ale dziś musimy powiedzieć naszemu środowisku, że adwokatura jest dla nich przyjazna; przynależność do adwokatury rozumiem jako usunięcie wszelkich barier w wykonywaniu zawodu" – powiedział adwokat.

Jako przykład takich barier podał kwestię "reklamy i informacji". Negując reklamę wskazał, że "granice informowania o swoim zawodzie, o wykonywanej pracy muszą być zakreślone bardzo szeroko, tak aby adwokaci mogli dotrzeć do potencjalnych klientów". Zapowiedział także działania w celu "urynkowienia honorarium w przypadku nieodpłatnej pomocy prawnej" oraz zaproponował stworzenie modelu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych adwokatury.

Jako kolejne zadanie dla prezesa NRA mec. Trela wskazał "stałe wzmacnianie pozycji adwokatury, które musi się odbywać w dwóch płaszczyznach: wzmacnianie pozycji poszczególnych adwokatów i wzmacnianie pozycji samorządu". "Silni adwokaci będą budować silny samorząd. Silny samorząd będzie dawał siłę adwokatom" – podkreślił. Jak wyjaśnił: "silni adwokaci to adwokaci, których kompetencje będą poszerzone wymiarze sprawiedliwości. (…) Myślę tutaj o stworzeniu przymusu adwokackiego w szeregu sprawach, a w szczególności w tych najbardziej skomplikowanych. Ja tę inicjatywę podejmę" – zapewnił uczestników zjazdu.

Zdaniem nowego już prezesa NRA, "adwokatura musi także współpracować z legislaturą i musi być współuczestnikiem w kształtowaniu prawa". "Nie wyobrażam sobie i nie ma mojej zgody na ograniczenie funkcji adwokatury wyłącznie do stosowania prawa. Jeżeli będziemy wyłącznie zajmować się stosowaniem prawa, to w krótkim czasie samorząd zostanie zdegradowany do roli organu rejestrowego, a adwokaci będą pełnili trzeciorzędną rolę na salach sądowych. Na to nie ma zgody, musimy współpracować w trudnej materii z legislaturą. Często wdawać się w trudnych sprawach w krytyczną polemikę, tak jak do tej pory było to robione. Przynajmniej w obszarach pomocy prawnej, wymiaru sprawiedliwości i niezależności sądów i niezawisłości sądów i praw człowieka. To jest nasz obowiązek ustawowy i nasz obowiązek moralny" – podkreślał mec. Jacek Trela.

Zapowiedział także "wzmocnienie marki adwokat" oraz otwartość w zarządzaniu adwokaturą.

W Krakowie obraduje ponad 300 delegatów reprezentujących 25-tysięczne środowisko z 24 izb adwokackich w Polsce, a także zaproszeni goście reprezentujący inne organizacje prawnicze, władze państwowe i samorządowe oraz goście zagraniczni. Delegaci wybiorą nie tylko prezesa, ale też członków Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa i sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczącego i członków Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Uczestnicy zjazdu dyskutują o głównych kierunkach działań na najbliższe lata i problemach nurtujących środowisko adwokackie, w tym bieżącej sytuacji prawa w Polsce, sytuacji na rynku usług prawnych i roli adwokatów ramach wymiaru sprawiedliwości