Planuję budowę budynku usługowo-handlowego. Wystąpiłem do prezydenta miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Ten w rozstrzygnięciu wskazał, że inwestor jest zobowiązany zapewnić miejsca parkingowe, minimum 4,5 miejsca na każde 100 mkw. powierzchni użytkowej. Czy na tym etapie inwestycji określa się liczbę miejsc parkingowych?
Nie, w decyzji o warunkach zabudowy nie ustala się liczby miejsc parkingowych. Ostateczne dane techniczne planowanej zabudowy, w tym dokładną liczbę miejsc parkingowych, ustala się w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Precyzyjne określenie tego wskaźnika nie jest zatem konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć decyzja o warunkach zabudowy, czyli ustaleniu, jaki rodzaj zabudowy może powstać na danym terenie, z zachowaniem zastanego ładu przestrzennego (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 września 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 410/16).
Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 grudnia 2012 r. (sygn. akt II OSK 1542/11), art. 54 pkt 2 lit. c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga, by decyzja o warunkach zabudowy określała jedynie warunki i zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy m.in. co do obsługi w zakresie infrastruktury i komunikacji.
Skoro decyzja o warunkach zabudowy ma odpowiedzieć na pytanie, czy zgodnie z prawem na danym terenie jest dopuszczalna zabudowa określonego rodzaju, to istotą tej decyzji nie jest określenie wymaganej dla inwestycji liczby miejsc postojowych (parkingowych), lecz wskazanie, czy inwestycja o podanych parametrach może powstać na danym terenie.
Określenie konkretnej liczby miejsc postojowych należy do kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej, podobnie jak ocena, czy inwestycja zabezpiecza wymaganą liczbę tych miejsc (por. wyrok NSA z 12 maja 2015 r., sygn. akt II OSK 2435/13).
Podstawa prawna
Art. 54 pkt 2 lit. c ustawy z 23 czerwca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.).