Nowe przepisy zamiast jak dotychczasowe, gwarantować dłużnikowi wyżywienie, mają pomóc mu w dalszym funkcjonowaniu. Przychody staną się podstawą do spłacenia wierzycieli.

O ograniczeniach egzekucji wspomina Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 101 z zm.) w artykule 829. Ogólna lista została poszerzona w stosunku do rolników. Szczegółowe zapisy umieszczono w rozporządzeniu w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo. Minister Sprawiedliwości w przygotowanym projekcie zmian uaktualnił katalog dóbr, które nie mogą stać się przedmiotem postępowania sądowego.

Na liście znalazły się:
1. stada podstawowe zwierząt gospodarskich:
a) krów mlecznych
b) krów mięsnych
c) koni
d) kóz
e) owiec
f) świń
g) drobiu z wyłączeniem kur niosek
h) zwierząt futerkowych
2. zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz potomstwo w okresie:
a) źrebaki do 5 miesięcy
b) cielęta do 4 miesięcy
c) jagnięta do 3 miesięcy
d) prosięta do 2 miesięcy
e) koźlęta do 5 miesięcy
3. stado użytkowe kur niosek w okresie pierwszych 6 miesięcy nieśności
4. zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt
5. podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie
6. ciągniki wraz z maszynami i sprzętem współpracującym, niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów
7. silosy na zboża i pasze
8. zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędnych do zakończenia cyklu produkcyjnego
9. materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie dłużnika w danym roku gospodarczym
10. zapasy opału na okres 6 miesięcy
11. nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa dłużnika
12. zapasy paszy i ściółki dla wymienionego inwentarza do najbliższych zbiorów
13. podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego
14. zaliczki na poczet dostaw
15. budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza.Ponadto wskazano, że nie można zająć: nadwyżki inwentarza żywego „ponad stado podstawowe”, gdy komornik po skonsultowaniu swoich przypuszczeń z właściwym miejscowo wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta uzna ją za niezbędną do prowadzenia gospodarstwa. Takie samo ograniczenie stosuje się względem zapasów paszy i ściółki, niezbędnych dla utrzymania nadwyżki zwierząt do kolejnych zbiorów.

Najważniejszym powodem wprowadzanych modyfikacji był zamysł, by „egzekucja nie przesądziła o ewentualnej likwidacji gospodarstwa rolnego", dlatego wyłączonych zostało aż tyle punktów. Mają one zapewnić dalszą działalność gospodarstwa mimo problemów. Po drugie projektodawca kierował się „koniecznością dostosowania przepisów do współczesnych warunków gospodarczych”.