Nawet milion złotych – taką karę może zapłacić przedsiębiorca, który nie przestrzega wymogów określonych w decyzjach środowiskowych, wydanych w toku procesu inwestycyjnego, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepisy umożliwiające nakładanie tak wysokich sankcji wejdą w życie już 1 stycznia 2017 r.
Zmiany wprowadzi ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1936; dalej: nowelizacja). Był to jeden z ostatnich aktów przyjętych przez Sejm poprzedniej kadencji.
Sankcje za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska to dla przedsiębiorców absolutna nowość. Dotychczas w polskim prawie nie było bowiem właściwie mechanizmu, który pozwalałby skutecznie egzekwować przestrzeganie wymagań ochrony środowiska, nakładanych na przedsiębiorców w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego. Nawet jeśli inwestor nie realizował warunków określonych w decyzji, to organy ochrony środowiska nie mogły zrobić praktycznie nic. W każdym razie nie mogły nałożyć takich sankcji, jak np. nadzór budowlany w przypadku naruszenia warunków pozwolenia na budowę.