Obowiązujący regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.) nie normuje wielu kwestii dotyczących wykonywania orzeczeń sądów powszechnych w sprawach rodzinnych i nieletnich.
Reklama
Efekt? Wątpliwości interpretacyjne. Rozwiać ma je nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Jej projekt został właśnie przesłany do konsultacji społecznych.
„Celem projektowanej ustawy (...) jest wprowadzenie do obowiązującego systemu prawnego przepisów stanowiących podstawę prawną dla sądów rodzinnych do zlecania kuratorowi sądowemu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu” – wyjaśnia resort sprawiedliwości, autor dokumentu.
I tak zgodnie z projektowanym art. 5701 k.p.c. sąd opiekuńczy będzie mógł zarządzić przeprowadzenie wywiadu w celu ustalenia sytuacji dotyczącej małoletniego i jego środowiska. Kurator sądowy w szczególności zbadać będzie mógł zachowanie małoletniego, jego warunki wychowawcze oraz życiowe, przebieg nauki i sposób spędzania wolnego czasu.
Projekt unormować ma także przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w innych kategoriach spraw, do rozpoznania których – według przepisów szczególnych – powołane są sądy rodzinne. Chodzi m.in. o sprawy dotyczące postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu, w przedmiocie umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym oraz przyjęcia do domu pomocy społecznej.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przesłany do konsultacji