Sąd rejestrowy nie może odmówić wnioskodawcy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tylko dlatego, że figuruje już tam podmiot o identycznej nazwie. Do takich wniosków doszedł Sąd Okręgowy w Łodzi.
Sprawa dotyczyła spółki, której referendarz sądowy odmówił wpisania zmiany nazwy, wskazując, że w rejestrze figuruje już spółka o takim samym szyldzie. Powołał się przy tym na art. 43 [3] par. 1 i 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami nazwa powinna się dostatecznie odróżniać od nazw innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, czy też przedmiotu działalności.
Sprawa ostatecznie trafiła do SO, który uznał, że sam fakt, iż inna spółka o takiej samej nazwie już została zarejestrowana, nie jest wystarczającą przyczyną uniemożliwiającą posługiwanie się nią przez inną spółkę. Aby to ocenić, należy bowiem najpierw zbadać dodatkowe elementy, takie jak np. terytorium działania oraz przedmiot działalności tych podmiotów.
Sąd wskazał również, że błędnie w tej sprawie zastosowano art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 153 ze zm.), zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie m.in. nazwy do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Jak bowiem zauważył, aby móc się powoływać na ochronę przewidzianą w tym przepisie, „niezbędne jest zaistnienie przedsiębiorcy na rynku, a nie samo jego zarejestrowanie”.
ORZECZNICTWO
Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z 21 października 2016 r., sygn. akt XIII Ga 280/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia