Rozszerzenie katalogu przesłanek zakazanej dyskryminacji o przesłanki: płci, tożsamości płciowej, wieku, niepełnosprawności oraz orientacji seksualnej - zakłada projekt nowelizacji Kodeksu karnego autorstwa Nowoczesnej.

Politycy Nowoczesnej o szczegółach swojej inicjatywy mają poinformować na piątkowej konferencji prasowej.

Obecnie Kodeks karny przewiduje kary m.in. za stosowanie przemocy lub groźbę bezprawną, a także za publiczne znieważenie grupy osób lub konkretnej osoby z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości.

Karane jest także m.in. nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym etnicznym, rasowym, wyznaniowym, bezwyznaniowości, płci, tożsamości płciowej, wieku, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej.

Zgodnie z projektem Nowoczesnej, z którym zapoznała się PAP, do tego katalogu przesłanek dodane mają być: płeć, tożsamość płciowa, wiek, niepełnosprawność lub orientacja seksualna.

„Zasadniczym celem proponowanej nowelizacji jest zapewnienie skutecznej ochrony prawno-karnej przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną” – napisano w uzasadnieniu projektu.

Dodano, że przestępstwa motywowane uprzedzeniami to „najjaskrawsze przejawy dyskryminacji, tj. kwalifikowanej postaci nierównego traktowania ze względu na jakąś cechę osobistą”. „Rolą państwa jest przy tym nie tylko zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji poprzez podnoszenie świadomości społecznej i edukację antydyskryminacyjną, ale także ochrona ofiar przestępstw poprzez stworzenie skutecznego systemu sankcji karnych” – podkreślili autorzy projektu.

Posłowie Nowoczesnej w uzasadnieniu swojej propozycji zwrócili uwagę, że „na niedostateczną ochronę prawno-karną ofiar dyskryminacji zwróciły uwagę Polsce międzynarodowe organy ochrony praw człowieka”.

„Wprowadzenie do Kodeksu karnego odpowiednich zmian w celu karania przestępstw z nienawiści jako aktów dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną, niepełnosprawność i wiek, zalecił Polsce Komitet Przeciwko Torturom (…)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

„Komitet Praw Człowieka zarekomendował z kolei znowelizowanie Kodeksu karnego poprzez wprowadzenie do niego definicji mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz poprzez uznanie tych czynów za przestępstwa” – napisano.

Dodano, że nowelizacja Kodeksu karnego "w celu uwzględnienia specyfiki mowy nienawiści i przestępstw motywowanych rasizmem, ksenofobią i homofobią, to jedno z ostatnich zaleceń Komitetu Praw Dziecka", z października 2015 r.