Jeśli po rozstaniu rodziców małoletni czuje się bliżej związany z jednym z nich a obecna sytuacja wpływa negatywnie na jego życie, sąd opiekuńczy zdecyduje o takiej zmianie. Nawet wobec sprzeciwu jednej ze stron.

Wnioskiem z dnia 11.03.2016r. wnioskodawczyni (matka dziewczynki) wniosła o zmianę nazwiska małoletniej córki. Jej rodzice pozostawali w nieformalnym związku i małoletnia otrzymała nazwisko ojca.

Od 12 lat rodzice małoletniej nie mieszkają ze sobą. Dziewczynka spotykała się z ojcem sporadycznie i nie utrzymuje z nim zażyłych kontaktów. Chciałaby nosić nazwisko takie jak matka, z którą zamieszkuje. Od dłuższego czasu prosiła matkę o podjęcie działań w przedmiocie zmiany nazwiska, gdyż w ten sposób miałaby większe poczucie przynależności do rodziny od strony matki, w której się wychowuje oraz większe poczucie własnej wartości.

Ponadto dziewczynka nieformalnie posługiwała się nazwiskiem matki np. na facebooku. Wkrótce miała rozpocząć naukę w liceum i nie chciała czuć się źle przy rówieśnikach. Nie chciała być narażona na pytania i komentarze, jakie w stosunku do niej mogą kierować koledzy z grupy rówieśniczej, dla których może być niezrozumiałe, iż nosi ona inne niż jej mama nazwisko.

Zgodnie z treścią art. 97 § 1 k.r.o. jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Zgodnie zaś z § 2 tego przepisu o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Zgodnie zaś z dyspozycją art. 8 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk ( t.j. Dz.U. z dnia 12 grudnia 2008 r.) zmiana nazwiska małoletniego dziecka wymaga zgody obydwojga rodziców, chyba że nie mają oni pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyją lub nie są znani albo gdy są pozbawieni władzy rodzicielskiej. W sytuacji, gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego.

Prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego upoważniające do dokonania zmiany nazwiska dziecka, zastępuje zgodę rodzica sprzeciwiającego się.
Jak wynikało ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, małoletnia nie akceptowała swojego obecnego nazwiska i często, nie tylko wobec wnioskodawczyni, artykułowała e swoją wolę jego zmiany na nazwisko matki.

Powodem takiej postawy małoletniej była przede wszystkim słaba więź emocjonalna z ojcem, który słabo uczestniczy w jej wychowaniu.

W ocenie Sądu Rejonowego w Legionowie, w kontekście powyżej przedstawionych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem małoletniej zasadnym było wyrażenie zgody na złożenie przez matkę wniosku o zmianę nazwiska dziecka. Takie stanowisko Sądu wynikało przede wszystkim z faktu, iż od rozstania rodziców, tj. od 12 lat pozostaje ona tylko pod opieką swojej matki i jej rodziny.

Zdaniem Sądu, zmiana nazwiska miało uspokoić dziewczynkę, która nie akceptuje okoliczności, iż nosi inne nazwisko niż jej matka, osoba dla niej najbardziej znacząca. Zmiana nazwiska była również istotna z tego względu, iż za kilka miesięcy rozpoczynała ona naukę w liceum, co oznaczało stałe przebywanie w nowym rówieśniczym środowisku. W tej sytuacji z punktu widzenia dobra dziecka ważne było, aby rozpoczęła naukę z nowym nazwiskiem w celu uniknięcia stresujących ją pytań.

Sygn. akt Nsm 155/16