Przepisy nakazujące cofanie uprawnień diagnosty niezależnie od wagi naruszenia mogą być niekonstytucyjne – twierdzi WSA w pytaniu prawnym przesłanym do trybunału.
Dopuszczenie niesprawnego pojazdu zagrażającego bezpieczeństwu na drodze stanowi przestępstwo, za które można nawet dwa lata spędzić w więzieniu. Ale fachowcom przeprowadzającym badania techniczne grozi też odpowiedzialność dyscyplinarna za każde uchybienie, niezależnie od tego, jak poważne są jego skutki. W dodatku, zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), jedyną możliwą sankcją jest cofnięcie uprawnień do wykonywania badań.
W przepisie tym nie wprowadzono żadnej gradacji. W rezultacie zdarza się, że diagnosta ponosi karę niewspółmierną do zawinienia. Co więcej, ponowne pozwolenie na taką działalność nie może być wydane wcześniej niż po upływie pięciu lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.