Mąż mył samochód na parkingu nieopodal domu. Pech chciał, że przechodził akurat patrol straży miejskiej. Strażnicy wlepili mu mandat za mycie samochodu w niedozwolonym miejscu. Mąż upierał się, że pod swoim domem może robić co chce, ale w ten sposób „podniósł” karę do 500 zł – oburza się pani Mariola. – Czy straż miejska miała prawo tak się zachować – pyta.
Tak. Strażnicy mieli prawo ukarać męża pani Marioli mandatem. Mycie samochodów powinno się odbywać w miejscach do tego celu wyznaczonych – przede wszystkim w myjniach oraz warsztatach naprawczych. Nie każdy kierowca zdaje sobie sprawę, że czynność ta może być szkodliwa dla środowiska, gdyż zanieczyszczenia powstające w trakcie mycia mogą trafiać bezpośrednio do środowiska (gleby, wody).
Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, możemy mieć problem. W miastach, na osiedlach czy w spółdzielniach mieszkaniowych tworzone są regulaminy, których podstawą jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zabrania ona mycia samochodów poza myjniami oraz w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego (na chodnikach, ulicach, zieleńcach, parkingach, placach itp.), na terenach leśnych oraz w pobliżu zbiorników wodnych i rzek.
Nie jest także oczywiste, że auto możemy myć sobie przed domem na własnej działce. Zazwyczaj zakaz mycia dotyczy nie tylko miejsc publicznych, lecz także prywatnych posesji. Ścieki powstające podczas mycia samochodów nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych, ziemi lub kanalizacji deszczowej. Regulamin gminy określa warunki, jakie powinny być spełnione, by móc myć w okolicy domu. Np. tylko na utwardzonym terenie nieruchomości i tylko wtedy, gdy ścieki będą spływały do kanalizacji miejskiej, a nie do studzienki przeciwdeszczowej. Ponadto czynność ta musi spełniać podstawowe wymogi sanitarne oraz nie może być w żadnym wypadku uciążliwa dla sąsiadów.
Zakazuje się także mycia silników, podwozi i innych części, w wyniku których usuwany jest olej oraz inne produkty ropopochodne. Możliwe są jedynie doraźne naprawy związane z bieżącą eksploatacją auta (w obrębie własnej nieruchomości), pod warunkiem że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz nie będą generować uciążliwości dla sąsiadów.
Zatem mycie samochodu pod blokiem, przy garażu, czyli w miejscu publicznym, jest zakazane, a na posesji nie zawsze jest możliwe. Straż miejska ma prawo ukarać mandatem w wysokości do 500 zł.
Podstawa prawna
Art. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250).